• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản


 

Quyết định 1334/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 1334/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BHXH ngày 25/02/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BHXH ngày 13/02/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang/cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng thông điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt) (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử BHXH).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 728/QĐ-BHXH ngày 16/6/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCKT (05)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BHXH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh).

2. Đối tượng áp dụng

- Đối tượng được hưởng tiền nhuận bút: Là các tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, tài liệu, tranh, ảnh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử BHXH)

- Đối tượng được hưởng thù lao: Là những người sưu tầm, cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH và những người thuộc Ban Biên tập thực hiện việc biên tập tin, bài trên Cổng thông tin điện tử.

Điều 2. Giải thích một số từ ngữ

1. Nhuận bút là khoản tiền do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm (tin, bài viết, tranh, ảnh) được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử BHXH.

2. Thù lao là khoản tiền do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc thu thập, biên tập, cung cấp tin, bài viết, tranh, ảnh được sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử BHXH.

3. Dịch xuôi là dịch các tin, bài từ tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt. Dịch ngược là dịch tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số.

Điều 3. Quy định về tin bài

Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin, độ dài tin, bài đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 229/QĐ-BHXH ngày 13/02/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang/cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Điều 4. Nguyên tắc chi trả nhuận bút, thù lao

1. Tin, bài viết, văn bản sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử BHXH phải được đánh giá, phân loại chất lượng để làm căn cứ xem xét, quyết định chi trả nhuận bút, thù lao.

2. Chỉ những tin, bài, văn bản được duyệt đăng trên Cổng Thông tin điện tử BHXH mới được hưởng nhuận bút và thù lao.

3. Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút, thù lao tại Quy định này, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Điều 5. Chế độ chi trả nhuận bút

1. Hệ số nhuận bút tối đa cho từng thể loại tác phẩm quy định tại Phụ lục số 01.

2. Đối với các bài phỏng vấn, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.

3. Đối với tác phẩm là tin, bài viết trực tiếp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH: Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác được hưởng thêm từ 30- 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

Điều 6. Chế độ chi trả thù lao

1. Hệ số thù lao tối đa cho từng thể loại tác phẩm quy định tại Phụ lục số 02.

2. Hệ số thù lao tối đa cho từng thể loại tác phẩm do Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử BHXH quy định trên cơ sở phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị và đảm bảo nguyên tắc tổng số thù lao tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả trong năm.

3. Chi thù lao sưu tầm văn bản làm tư liệu cho Cổng Thông tin điện tử BHXH tính là 10.000 đồng cho 01 văn bản cung cấp.

Điều 7. Chi thù lao cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH thực hiện việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử BHXH

1. Cán bộ thuộc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH được hưởng nhuận bút theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 quy định này.

2. Cán bộ thuộc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH được hưởng thù lao theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 quy định này.

3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% mức nhuận bút, thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).

4. Trong 01 tháng, mỗi cán bộ viên chức phòng quản lý Website và Tư vấn chính sách Cổng thông tin BHXH (đối với BHXH Việt Nam) và cán bộ phụ trách Cổng thông tin điện tử BHXH (đối với BHXH tỉnh) phải hoàn thành số tin, bài theo quy định. Trường hợp hoàn thành vượt định mức số tin, bài theo quy định thì được hưởng tiền bồi dưỡng nhuận bút, thù lao theo quy định tại Điều 5, Điều 6 quy định này.

Điều 8. Quỹ nhuận bút hàng năm của đơn vị

1. Hàng năm, các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí hoạt động cho Cổng thông tin điện tử BHXH trên cơ sở xác định quỹ nhuận bút:

Quỹ nhuận bút hàng năm = Tổng số nhuận bút phải trả cho các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH trong năm + Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm + Tổng số thù lao phải trả cho các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH trong năm.

Tổng số nhuận bút phải trả cho các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH trong năm = Số lượng bình quân nhuận bút cho một thể loại tin, bài x Tổng số tin, bài của từng thể loại trong năm.

2. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào quỹ nhuận bút để điều hành kinh phí đảm bảo không vượt quá dự toán giao và các mức chi tối đa quy định tại văn bản này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hàng năm, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt kế hoạch để thực hiện. Tiền nhuận bút, thù lao Cổng Thông tin điện tử BHXH được chi từ nguồn kinh phí chi hoạt động BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm của đơn vị.

Điều 10. Căn cứ quy định về tin, bài, văn bản và phân loại tin bài tại Quyết định số 229/QĐ-BHXH ngày 13/02/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang/Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị quy định hệ số nhuận bút, thù lao cụ thể theo độ dài tin, bài không vượt quá hệ số nhuận bút, hệ số thù lao tối đa quy định tại văn bản này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn kinh phí được sử dụng theo quy định.

Điều 11. Tiền nhuận bút và thù lao được tổng hợp và quyết toán vào Mục 7000, chi tiết theo Tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục chi hoạt động của BHXH Việt Nam ban hành theo Công văn số 709/BHXH-TCKT ngày 05/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn điều chỉnh mục lục ngân sách chi hoạt động của ngành BHXH.

Điều 12. Hàng tháng, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử BHXH có trách nhiệm thống kê về số lượng tin, bài, ảnh được sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử BHXH trong tháng đó; trừ đi các tin, bài trong định mức để phân loại tin, bài, ảnh tính ra mức nhuận bút, mức thù lao, phụ cấp và các khoản chi khác trình Trưởng Ban Biên tập phê duyệt để thanh toán cho người được hưởng.

Điều 13. Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH tổng hợp chung vào dự toán chi hoạt động BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị theo đúng quy định về lập, phân bổ dự toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1334/QĐ-BHXH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Loại tác phẩm

Hệ số nhuận bút tối đa

A

B

C

1

Tin, trả lời bạn đọc

1

2

Tranh

1

3

Ảnh

1

4

Chính luận

10

5

Phóng sự, Ký, bài phỏng vấn

30

6

Sáng tác văn học

8

7

Nghiên cứu

10

8

Bài (Trực tuyến, media, infographic)

30

9

Tin (Trực tuyến, media, inforgraphic)

10

- Với tác phẩm là tin, bài viết trực tiếp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH phiên bản tiếng Anh, các tác phẩm do người Kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác được hưởng thêm từ 30- 50% nhuận bút của tác phẩm đó viết bằng tiếng Việt

- Nhuận bút = Hệ số nhuận bút x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút = 10% mức lương cơ sở

 

PHỤ LỤC SỐ 02

MỨC CHI THÙ LAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1334/QĐ-BHXH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Loại tác phẩm

Hệ số thù lao tối đa

A

B

C

1

Tin, trả lời bạn đọc

0,8

2

Bài viết ngắn

1,2

3

Tranh, ảnh

0,8

4

Tin dịch xuôi

0,8

5

Bài dịch xuôi

1,2

6

Tin dịch ngược

1,2

7

Bài dịch ngược

1,6

8

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

1,6

9

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

1,6

10

Tin, bài dưới dạng âm thanh số

1,2

11

Tin, bài dưới dạng phim số

1,6

Thù lao = Hệ số thù lao x giá trị một đơn vị hệ số thù lao

Giá trị một đơn vị hệ số thù lao = 10% mức lương cơ sở

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1334/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 11/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1334/QĐ-BHXH

428

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444190