• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Công tác văn thư

 

Quyết định 1334/QĐ-BTC năm 2019 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 1642/QĐ-BTC về danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Tải về Quyết định 1334/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1642/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; và Quyết định số 629/QĐ-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định số 1642/QĐ- BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành “Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) chịu trách nhiệm cấp mới, sửa đổi, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh, đóng mã định danh theo đề nghị của các đơn vị cấp 2 thuộc Bộ Tài chính để phù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành Tài chính”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm Quyết định số 1334/QĐ-BTC ngày 06/08/2019)

TT

Mã định danh

MX1X2

Y1Y2

Z1Z2

V1V2V3

Tên đơn vị

Ghi chú

I

Tổng cục Thuế

1

000.C6.18.G12

G12

18

C6

000

Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”

Thêm mới mã định danh

II

Cục Thuế Hà Nội

1

285.01.18.G12

G12

18

01

285

Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh

Thêm mới mã định danh

2

286.01.18.G12

G12

18

01

286

Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức

Thêm mới mã định danh

3

287.01.18.G12

G12

18

01

287

Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

Thêm mới mã định danh

4

016.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơn

Đóng mã định danh

5

250.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Mê Linh

Đóng mã định danh

6

281.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Ứng Hòa

Đóng mã định danh

7

282.01.18.G12

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Mỹ Đức

Đóng mã định danh

8

278.01.18.G13

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Thanh Oai

Đóng mã định danh

9

277.01.18.G14

 

 

 

 

Chi cục Thuế Huyện Chương Mỹ

Đóng mã định danh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1334/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 06/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1334/QĐ-BTC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436511