• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1334/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐÊ QUAI ĐỒNG CHIỀU - VẠN LÊ, XÃ NINH VÂN, HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoa Lư tại Tờ trình số 292/TTr-UBND ngày 14/10/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 2341/BC-KHĐT ngày 04/08/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do UBND huyện Hoa Lư làm chủ đầu tư dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo năng lực phòng chống lũ cho vùng dự án trong đó có 60ha đất lúa và 50 hộ dân trong đê.

- Tăng cường kết cấu hạ tầng về giao thông thủy lợi, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho nhân dân trong vùng.

2. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê quai Đồng Chiều - Vạn Lê có chiều dài khoảng 2.672,8m với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Cao trình đê: +3,2m.

- Chiều rộng mặt đê Bmặt = 4,0m.

- Mặt đê dải cấp phối đá dăm kết hợp làm đường giao thông;

- Mái đê phía đồng và phía sông hệ số mái m = 1,5.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 5.000 triệu đồng (5 tỷ đồng).

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư.

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: Hỗ trợ tối đa cho công trình là 3.000 triệu đồng (trong trường hợp Chủ đầu tư điều chỉnh cắt giảm hạng mục, tổng mức đầu tư thì ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa bằng 60% tổng mức đầu tư sau điều chỉnh), trong đó:

+ Năm 2016: Ngân sách cấp tỉnh dự kiến bố trí: 1.500 triệu đồng.

+ Năm 2017: Ngân sách cấp tỉnh dự kiến bố trí không quá 1.000 triệu đồng.

+ Năm 2018: Bố trí phần vốn còn lại sau khi đã bố trí 2 năm 2016, 2017 cho công trình.

- Ngân sách cấp huyện:

+ Năm 2016: Dự kiến bố trí 500 triệu đồng.

+ Năm 2017: Dự kiến bố trí không quá 500 triệu đồng.

+ Năm 2018: Bố trí phần vốn còn lại sau khi đã bố trí 2 năm 2016, 2017 cho công trình.

7. Thi gian thực hiện dự án: Năm (2016-2018).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo tiến độ bố trí vốn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Hoa Lư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Hoa Lư thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo)
- Lưu VT, VP4, 3
Nt67.08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1334/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1334/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326178