• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế, Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 1337/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tại Tờ trình số 256/TTr-KCN ngày 24 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 (mười hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế và Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

01

T-BLI-288289-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và hoạt động liên quan trực tiếp đến buôn bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chuyển Sở Công Thương thực hiện

02

T-BLI-288290-TT

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

03

T-BLI-288291-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

nt

 

II. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

01

T-BLI-279206-TT

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp.

Bộ Công Thương chưa có Văn bản hướng dẫn cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế

 

02

T-BLI-279119-TT

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp.

03

T-BLI-279201-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong khu công nghiệp.

04

T-BLI-279203-TT

Cấp lại Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) trong khu công nghiệp.

05

T-BLI-279204-TT

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong khu công nghiệp.

Bộ Công Thương chưa có Văn bản hướng dẫn cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế

06

T-BLI-279206-TT

Cấp, cấp lại (trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong khu công nghiệp.

07

T-BLI-279208-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trong khu công nghiệp.

08

T-BLI-279209-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) trong khu công nghiệp.

09

T-BLI-206793-TT

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D cho doanh nghiệp khu công nghiệp

Bộ Công Thương chưa có Văn bản ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1337/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 30/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1337/QĐ-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393892