• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Quyết định 134/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013

Tải về Quyết định 134/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 207/STP-KTVB ngày 03/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 632/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013. UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2013, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2013.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Tháng 4/2013.

2. Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về ban hành văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Tháng 6 đến tháng 10/2013.

3. Xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước 30/11/2013.

4. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Tháng 6 đến tháng 10/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc dự trù, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để kết hợp có hiệu quả giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan trong việc bố trí, sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phủ.

Kiện toàn tổ chức pháp chế và bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị. Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc tại Mục II liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc cùng Sở Tư pháp báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo và xử lý./.

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 18/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 134/2013/QĐ-UBND

1.979

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296356