• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 134/QĐ-QLD năm 2017 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 134/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại mỹ phẩm ngày 17/3/2017 tại Công ty cổ phần Sen Kinh Bắc;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty cổ phần Sen Kinh Bắc đối với 31 sản phẩm mỹ phẩm theo Danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Sen Kinh Bắc (Địa chỉ: số 11-13, Phố Hàng Bún, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội).

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm này tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần Sen Kinh Bắc và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP (C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHM MỸ PHM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-QLD ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược)

STT

Tên sản phẩm

S tiếp nhận Phiếu công b sản phẩm mỹ phm

Ngày cấp

Tên, địa chỉ nhà sản xuất

1

EVOLUDERM WHITENING LOTIONS VERY STRONG

1570/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

2

EVOLUDERM FACE & BODY CREAM SHEA BUTTER

1571/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

3

EVOLUDERM HUILE SECHE PARFUMEE

1572/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

4

EVOLUDERM HUILE JOJOBA

1573/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

5

EVOLUDERM HAIR SPRAY NORMAL FIXING

1574/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

6

EVOLUDERM HUILE DE MASSAGE

1575/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

7

EVOLUDERM WHITENING LOTION EXTRA STRONG

1576/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

8

EVOLUDERM HUILE DE BEAUTÉ AU AU KARITÉ/ BEAUTY OIL WITH SHEA BUTTER

1577/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

9

EVOLUDERM MOISTURIZING HAND AND NAIL COCOA BUTTER

1578/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

10

EVOLUDERM MATURE SKINS CARE

1579/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

11

EVOLUDERM HUILE DE BEAUTÉ À LAMANDE DOUCE / BEAUTY OIL WITH SWEET ALMOND

1580/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

12

EVOLUDERM HAIR FOAM SPRING EFFECT

1581/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

13

EVOLUDERM HUILE DE BEAUTÉ A L’ARGAN/ BEAUTY OIL WITH ARGAN

1582/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

14

EVOLUDERM HAIR SPRAY, ULTRA STRONG FIXING

1583/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

15

EVOLUDERM FACE & BODY CREAM ARGAN

1584/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

16

EVOLUDERM DEO ORCHID ALUN STONE

1585/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

17

EVOLUDERM DEO EXTRACT COTON

1586/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

18

EVOLUDERM DAY CARE

1587/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

19

EVOLUDERM BODY SCRUB SHEA BUTTER

1588/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

20

EVOLUDERM BODY SCRUB ARGAN OIL

1589/15/CBMP-QLD

10/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

21

EVOLUDERM FACE SCRUB PEACH

1677/15/CBMP-QLD

14/12/2015

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

22

EVOLUDERM MASK HONEY

3881/16/CBMP-QLD

25/02/2016

Công ty C2J- EVOLUDERM (Địa chỉ: 7 RUE OLYMPE DE GOUGES, 92230 GENNEVILLIER- FRANCE)

23

SEMPRE HAPPY & PLEASE LIQUID FOUNDATION

4547/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

24

GEO LEMON JUICE RTHYTHMICAL PELLING GEL

4554/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

25

sempre happy & please volume mascara

4553/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

26

GEO SEMPRE HAPPY & PLEASE FLAWATER SKIN

4552/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

27

GEO SOFT COLOR FACE TOUCH

4551/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

28

SEMPRE HAPPY & PLEASE POWDER

4550/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

29

SEMPRE HAPPY & PLEASE PACT

4549/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

30

SEMPRE C-WATER TWO WAY

4548/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

31

SEMPRE HAPPY & PLEASE MAKE UP BASE

4546/16/CBMP-QLD

07/3/2016

Công ty LAMY COSMETICS CO., LTD (Địa ch: 172, GWANGNARU- RO, SEONGDONG-GU, SEOUL, KOREA)

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 134/QĐ-QLD

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
348000