• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


 

Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2016 về giao quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Yên Thắng, huyện Yên Mô cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1343/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SHNT TẬP TRUNG XÃ YÊN THẮNG, HUYỆN YÊN MÔ CHO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 173/TTr-SNN ngày 16/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Yên Thắng, huyện Yên Mô cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị bàn giao công trình: UBND xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

2. Tên đơn vị tiếp nhận công trình: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh.

3. Các thông tin về công trình:

- Tên công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

- Địa chỉ: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô.

- Năm xây dựng: 2003.

- Năm hoàn thành: 2004.

- Công suất thiết kế: 35 m3/giờ.

- Công suất thực tế: 35 m3/giờ.

- Hiện trạng công trình: Đang hoạt động.

4. Thời hạn giao, thời gian trích khấu hao:

- Thời hạn giao quản lý khai thác công trình: 50 năm (tính từ ngày nhận bàn giao).

- Giá trị công trình: Là giá trị do UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính theo các quy định hiện hành đlàm cơ sở trích khấu hao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý, khai thác, vận hành công trình.

- Thời gian trích khấu hao: Không quá 20 năm.

- Thời điểm trích khấu hao: Sau 3 năm (tính từ ngày nhận bàn giao).

Điều 2.

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá trị công trình, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trích khấu hao (thời gian xong trước ngày 30/9/2016); đồng thời hướng dẫn đơn vị được giao quản lý công trình trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.

3. Yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý công trình theo quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BTC. Có kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cho công trình đảm bảo cung cấp nước n định cho nhân dân, đồng thời có cam kết về tiến độ thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tng hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên Mô; Chủ tịch UBND xã Yên Thắng; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3
, VP5.
QĐ.bh73

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1343/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1343/QĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328182