• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 1344/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1344/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 232/UB ngày 06 tháng 5 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4007/BKHĐT-KTDV ngày 30 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính tại văn bản số 8895/BTC-TCDT ngày 29 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai, m kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Xuồng các loại: 27 bộ (trong đó: loại DT4 (ST-1200): 2 bộ; loại DT3 (ST-750): 05 bộ; loại DT2 (ST-660): 10 bộ và loại DT1 (ST-450): 10 chiếc).

- Nhà bạt cứu sinh nhẹ loại 16,5m2: 3.000 bộ.

- Phao áo cứu sinh: 60.000 chiếc.

- Phao tròn cứu sinh 100.000 chiếc.

- Bè cứu sinh nhẹ: 1.000 chiếc.

- Máy bơm nước chữa cháy (thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng): 50 bộ.

- Máy phát điện loại 30KVA: 10 bộ.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm quản lý, phân bổ, sử dụng số trang thiết bị nêu trên phù hợp với nhu cu của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, TH
, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1344/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 08/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1344/QĐ-TTg

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317040