• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1348/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1348/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 896) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

2. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;

5. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban;

6. Ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên;

7. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

8. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

9. Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

10. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

11. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

12. Ông Trần Quang Qúy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

13. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên;

14. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

15. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;

16. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên;

17. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Phê duyệt danh sách Lãnh đạo Văn phòng Ban chỉ đạo 896 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh Văn phòng;

2. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng thường trực;

3. Ông Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng;

4. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng;

5. Bà Cao Thị Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng;

6. Ông Nguyễn Minh Vũ, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Phó Chánh Văn phòng.

Danh sách các thành viên khác tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 có tên tại các Điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như các Điều 1 và 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1348/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/08/2013   Số công báo: Từ số 487 đến số 488
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1348/QĐ-TTg

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203727