• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1348/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Thanh tra tỉnh Thái Bình năm 2020

Tải về Quyết định 1348/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1348/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA THANH TRA TỈNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi bổ sung một số điều vào năm 2007, 2012

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 768/TTr-SNV ngày 20/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:

1. Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

- Tổng số vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi: 11 vị trí;

- Số người thực hiện chuyển đổi: 08 người.

2. Đối tượng chuyển đổi: Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nội dung, hình thức, thời hạn, nguyên tắc và những hành vi bị cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định hiện hành.

2. Thông báo công khai cho công chức thuộc đối tượng định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác trước 30 ngày khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho công chức bàn giao công việc cho công chức khác trong thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác.

3. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo phân cấp về quản lý công chức được quy định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Khoản 3, Điều 31, Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1348/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1348/QĐ-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452104