• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1349/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1349/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 203/TTr.SGDĐT ngày 15/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Ngày tựu trường; ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II; ngày kết thúc năm học.

2. Ngày thi học sinh giỏi; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

3. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết.

5. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

6. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ tết của đồng bào Khmer).

Điều 2. Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường; ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II; ngày kết thúc năm học:

1.1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non: Ngày 26/8/2019.

- Giáo dục tiểu học: Ngày 12/8/2019.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Ngày 05/8/2019.

- Giáo dục thường xuyên: Ngày 26/8/2019.

1.2. Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2019.

1.3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 10/01/2020.

- Giáo dục tiểu học: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 28/12/2019.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 21/12/2019.

- Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 28/12/2019.

1.4. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II:

- Giáo dục mầm non: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 22/5/2020.

- Giáo dục tiểu học: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 23/5/2020.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 16/5/2020.

- Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 16/5/2020.

1.5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 30/5/2020.

2. Ngày thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở:

- Ngày thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2020.

3. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021: Trước ngày 31/7/2020.

4. Các ngày nghỉ lễ, tết: Nghỉ lễ theo Luật lao động, nghỉ tết Nguyên đán 02 tuần (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020); các ngày nghỉ khác thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền.

5. Thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên được thực hiện trong thời gian 02 tháng nghỉ hè (tháng 6 và tháng 7/2020). Trường hp cần thiết, cấp trên trực tiếp quản lý bố trí nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm học nhưng phải đảm bảo đủ thời gian làm việc theo quy định và đảm bảo nội dung chương trình theo kế hoạch thời gian năm học.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

(Đính kèm Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của từng cấp học).

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định này và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BLĐ VP;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Hẳn

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON
(Bàn hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

26/8 - 30/8/2019

Tựu trường

13/01 - 17/01/2020

19

02/9 - 06/9/2019

Khai giảng ngày 05/9/2019

20/01 - 24/01/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

09/9 - 13/9/2019

1

27/01 -31/01/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

16/9 - 20/9/2019

2

03/02 - 07/02/2020

20

23/9 - 27/9/2019

3

10/02 - 14/02/2020

21

30/9 - 04/10/2019

4

17/02 - 21/02/2020

22

07/10 - 11/10/2019

5

24/02 - 28/02/2020

23

14/10 - 18/10/2019

6

02/3 - 06/3/2020

24

21/10 - 25/10/2019

7

09/3 - 13/3/2020

25

28/10 - 01/11/2019

8

16/3 - 20/3/2020

26

04/11 - 08/11/2019

9

23/3 - 27/3/2020

27

11/11 - 15/11/2019

10

30/3 - 03/4/2020

28

18/11 - 22/11/2019

11

06/4 - 10/4/2020

29

25/11 - 29/11/2019

12

13/4.17/4/2020

30

02/12 - 06/12/2019

13

20/4 - 24/4/2020

31

09/12 - 13/12/2019

14

27/4 - 01/5/2020

32

16/12 - 20/12/2019

15

04/5 - 08/5/2020

33

23/12 - 27/12/2019

16

11/5 - 15/5/2020

34

30/12 - 03/01/2020

17

18/5 - 22/5/2020

35

06/01 - 10/01/2020

18

25/5 - 29/5/2020

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

12/8 - 17/8/2019

Tựu trường

06/01 - 11/01/2020

19

19/8 - 24/8/2019

1

13/01 - 18/01/2020

20

26/8 - 31/8/2019

2

20/01 - 25/01/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

02/9 - 07/9/2019

3 Khai giảng ngày 05/9/2019

27/01 - 01/02/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

09/9 - 14/9/2019

4

03/02 - 08/02/2020

21

16/9 - 21/9/2019

5

10/02 - 15/02/2020

22

23/9 - 28/9/2019

6

17/02 - 22/02/2020

23

30/9 - 05/10/2019

7

24/02 - 29/02/2020

24

07/10 - 12/10/2019

8

02/3 - 07/3/2020

25

14/10 - 19/10/2019

9

09/3 - 14/3/2020

26

21/10 - 26/10/2019

10

16/3 - 21/3/2020

27

28/10 - 02/11/2019

11

23/3 - 28/3/2020

28

04/11 - 09/11/2019

12

30/3 - 04/4/2020

29

11/11 - 16/11/2019

13

06/4 - 11/4/2020

30

18/11 - 23/11/2019

14

13/4 - 18/4/2020

31

25/11 - 30/11/2019

15

20/4 - 25/4/2020

32

02/12 - 07/12/2019

16

27/4 - 02/5/2020

33

09/12 - 14/12/2019

17

04/5 - 09/5/2020

34

16/12 - 21/12/2019

18

11/5 - 16/5/2020

35

23/12 - 28/12/2019

Kiểm tra HKI

18/5 - 23/5/2020

Kiểm tra HK II

30/12 - 04/01/2020

Nghỉ cuối học kỳ I

25/5 - 30/5/2020

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THC HC

05/8 - 10/8/2019

Tựu trường

30/12 - 04/01/2020

20

12/8 - 17/8/2019

1

06/01 - 11/01/2020

21

19/8 - 24/8/2019

2

13/01 - 18/01/2020

22

26/8 - 31/8/2019

3

20/01 - 25/01/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

02/9 - 07/9/2019

4 Khai giảng ngày 05/9/2019

27/01 - 01/02/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

09/9 - 14/9/2019

5

03/02 - 08/02/2020

23

16/9 - 21/9/2019

6

10/02 - 15/02/2020

24

23/9 - 28/9/2019

7

17/02 - 22/02/2020

25

30/9 - 05/10/2019

8

24/02 - 29/02/2020

26

07/10 - 12/10/2019

9

02/3 - 07/3/2020

27

14/10 - 19/10/2019

10

09/3 - 14/3/2020

28

21/10 - 26/10/2019

11

16/3 - 21/3/2020

29

28/10 - 02/11/2019

12

23/3 - 28/3/2020

30

04/11 - 09/11/2019

13

30/3 - 04/4/2020

31

11/11 - 16/11/2019

14

06/4- 11/4/2020

32

18/11 - 23/11/2019

15

13/4 - 18/4/2020

33

25/11 - 30/11/2019

16

20/4 - 25/4/2020

34

02/12 - 07/12/2019

17

27/4 - 02/5/2020

35

09/12 - 14/12/2019

18

04/5 - 09/5/2020

36

16/12 - 21/12/2019

19 Kiểm tra HKI

11/5 - 16/5/2020

37 Kiểm tra HKII

23/12 - 28/12/2019

Nghỉ cuối học kỳ I

18/5 - 23/5/2020

Dự phòng

 

 

25/5 - 30/5/2020

Kết thúc năm học

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

THỜI GIAN

TUẦN THỰC HỌC

26/8 - 31/8/2019

Tựu trường

06/01 - 11/01/2020

17

02/9 - 07/9/2019

1 Khai giảng ngày 05/9/2019

13/01 - 18/01/2020

18

09/9 - 14/9/2019

2

20/01 - 25/01/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

16/9 - 21/9/2019

3

27/01 - 01/02/2020

Nghỉ tết Nguyên đán

23/9 - 28/9/2019

4

03/02 - 08/02/2020

19

30/9 - 05/10/2019

5

10/02 - 15/02/2020

20

07/10 - 12/10/2019

6

17/02 - 22/02/2020

21

14/10 - 19/10/2019

7

24/02 - 29/02/2020

22

21/10 - 26/10/2019

8

02/3 - 07/3/2020

23

28/10 - 02/11/2019

9

09/3 - 14/3/2020

24

04/11 - 09/11/2019

10

16/3 - 21/3/2020

25

11/11 - 16/11/2019

11

23/3 - 28/3/2020

26

18/11 - 23/11/2019

12

30/3 - 04/4/2020

27

25/11 - 30/11/2019

13

06/4 - 11/4/2020

28

02/12 - 07/12/2019

14

13/4 - 18/4/2020

29

09/12 - 14/12/2019

15

20/4 - 25/4/2020

30

16/12 - 21/12/2019

16

27/4 - 02/5/2020

31

23/12 - 28/12/2019

Kiểm tra HKI

04/5 - 09/5/2020

32

30/12 - 04/01/2020

Nghỉ cuối học kỳ I

11/5 - 16/5/2020

Kiểm tra HKII

 

 

18/5 - 23/5/2020

Dự phòng

 

 

25/5 - 30/5/2020

Kết thúc năm học

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1349/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Lê Văn Hẳn
Ngày ban hành: 19/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1349/QĐ-UBND

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421596