• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


 

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2019 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá

Tải về Quyết định 135/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3454/TTr-STC ngày 26 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá (theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá cho phù hợp trong từng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- VP: CVP, các PCVP và các CV: CT, DL, XD VH, GT, TN, NN;
- Lưu: VT, CS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ TRONG THỜI GIAN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế)

STT

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

TÊN TCHỨC, CÁ NHÂN PHẢI ĐĂNG KÝ GIÁ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

A

DANH MỤC MẶT HÀNG DO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH

 

 

I

Xăng, du

 

1

 

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

48 Hùng Vương, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

II

Điện bán lẻ

 

 

 

1

 

Điện lực Thừa Thiên Huế

102 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

III

Khí dầu mỏ hóa lỏng (gas LPG)

1

 

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

02 Trn Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Tân Nhà Việt

145 Hàn Mạc Tử, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tất Khánh

17 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH thương mại Đức Gas

77 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nng tại Thừa Thiên Huế

Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH Đầu tư - Đa ngành Thành Lợi (Trạm chiết nạp Gas)

Đường số 3, đường Nguyễn Văn Linh, Khu quy hoạch Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Bắc - Chi nhánh Huế

Thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty Cổ phn Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung tại Thừa Thiên Huế (Tạm chiết nạp Gas)

Cụm công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

IV

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công thương

 

 

V

Đường ăn bao gồm: đường trắng và đường tinh luyện

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần thực phẩm công nghiệp Huế

118B Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Tha Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh

Chợ Mai, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VI

Phân đạm urê; phân NPK

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Đường Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH một thành viên Quế lâm Miền Trung

Tổ 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa

Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Như

11 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế

128 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH nông nghiệp Hp Tín Thành

Tổ 6, đường Thuận Hóa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Hương Minh

Thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VII

Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

 

 

 

1

 

Chi nhánh II Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

Khu quy hoạch Phía Bắc phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

22 Tản Đà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH hóa nông Đồng Phát

Tổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH Nông Phú

72-74 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phn bảo vệ thực vật I Trung ương

Tổ 1, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thy, tnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Như

11 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên Nông Việt

245H Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty Cphần Hưng Toàn Vĩnh Phát

9/4 Kiệt 266 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH nông nghiệp Hợp Tín Thành

Tổ 6, Thuận Hóa, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xanh Thanh Tâm

87 Tam Thai, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Hương Minh

Thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VIII

Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

1

 

Cửa hàng Đỗ Thị Lợi

101 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Cửa hàng Lê Thị Phiếm

04/107 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Cửa hàng Phạm Thị Liên Cư

06 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Cửa hàng Trần thị Bích Ngọc

191 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Ca hàng Đoàn thị Ngọc Hoa

Thị trn Sịa, huyện Quang Đin, tnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Cửa hàng Mai Văn Thạch

Quốc lộ 1A, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Cửa hàng Đoàn Thị Kim

Thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Ca hàng Quang Phước

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Cửa hàng Phước Hằng

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Cửa hàng Phan Ngọc Tự

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

IX

Muối ăn

 

 

 

1

 

Doanh nghiệp muối hầm Phú Hiệp

09 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

X

Thóc, gạo tẻ thường

 

 

 

1

 

Công ty TNHH một thành viên lương thực Thừa Thiên Huế

56B Nguyễn Chí Diu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cphần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cphần Phước Đại Thành

425 Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH một thành viên Tín Phương

69 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại Thái Ngọc

10 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên An Thịnh Phát

Thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XI

Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA DỊCH VỤ PHẢI KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

HÀNG A, DCH V

TÊN TCHỨC, CÁ NHÂN PHẢI KÊ KHAI G

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

A

DANH MỤC HÀNG HÓA DO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH

 

 

 

I

Xăng, dầu

 

 

 

1

 

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

48 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

II

Điện bán lẻ

 

 

 

1

 

Điện lực Thừa Thiên Huế

102 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

III

Khí dầu mỏ hóa lỏng (gas LPG)

 

 

 

1

 

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

02 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Tân Nhà Việt

145 Hàn Mạc Tử, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tất Khánh

17 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH thương mại Đức Gas

77 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nng tại Thừa Thiên Huế

Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH Đầu tư - Đa ngành Thành Lợi (Trạm chiết nạp Gas)

Đường số 3, đường Nguyễn Văn Linh, Khu quy hoạch Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

Công ty Cổ phn kinh doanh khí miền Bắc - Chi nhánh Huế

Thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung tại Thừa Thiên Huế (Tạm chiết nạp Gas)

Cụm công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

02 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

IV

Phân đạm urê; phân NPK

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Đường Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH một thành viên Quế lâm Miền Trung

Tổ 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa

Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Như

11 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế

128 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH nông nghiệp Hợp Tín Thành

Tổ 6, đường Thuận Hóa, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Hương Minh

Thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

V

Thuốc bảo vthực vật gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

 

 

 

1

 

Chi nhánh II Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

Khu quy hoạch Phía Bắc phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

22 Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH hóa nông Đồng Phát

Tổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH Nông Phú

72-74 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty cổ phần bảo vệ thực vật I Trung ương

Tổ 1, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Như

11 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên Nông Việt

245H Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty Cổ phn Hưng Toàn Vĩnh Phát

9/4 Kiệt 266 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH nông nghiệp Hp Tín Thành

T 6, Thuận Hóa, Thủy Lương, thị xã Hương thủy, tnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xanh Thanh Tâm

87 Tam Thai, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Hương Minh

Thôn Trạch Hữu, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VI

Vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

 

 

 

1

 

Cửa hàng Đỗ Thị Lợi

101 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Cửa hàng Lê Thị Phiếm

04/107 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Cửa hàng Phạm Thị Liên Cư

06 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Cửa hàng Trần thị Bích Ngọc

191 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Cửa hàng Đoàn thị Ngọc Hoa

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Cửa hàng Mai Văn Thạch

Quốc lộ 1A, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Cửa hàng Đoàn Thị Kim

Thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Cửa hàng Quang Phước

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Cửa hàng Phước Hằng

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Cửa hàng Phan Ngọc Tự

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VII

Muối ăn

 

 

 

1

 

Doanh nghiệp muối hầm Phú Hiệp

09 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

VIII

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công thương

 

 

IX

Đường ăn bao gồm: đường trắng và đường tinh luyện

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần thực phẩm công nghiệp Huế

118B Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh

Chợ Mai, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

X

Thóc, gạo tẻ thường

 

 

 

1

 

Công ty TNHH một thành viên lương thực Thừa Thiên Huế

56B Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Coopmart Huế

06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần Espace Business Huế

Khu quy hoạch Đống Đa, Hùng Vương, Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần Phước Đại Thành

425 Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH một thành viên Tín Phương

69 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại Thái Ngọc

10 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên An Thịnh Phát

Thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XI

Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bnh, chữa bnh

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế

 

 

XII

Xi măng, thép xây dựng

 

 

 

XII.1

Xi măng

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần Long Thọ

423 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam

Thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần thạch cao xi măng

24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XII.2

Thép xây dựng

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Tâm Vinh

98 Trường Chinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Vinh Hằng

122 Trường Chinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần Kim Khí Thanh Tâm

73 Ngự Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH thương mại Tn Thạch

79 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Doanh nghiệp tư nhân Hoa Cúc

Lô 49 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty Cổ phần An Phú

189 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH Hoàng Nguyễn

39 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty TNHH Liên Hoa

104 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH Nguyễn Danh

205 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty Cổ phần Hương Thủy

1151 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XIII

Than

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Đường Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH một thành viên Quế lâm Miền Trung

Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Tam Giang

Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH một thành viên Bảo Trường

Đường Phạm Văn Đồng, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Trạm Chế biến và Kinh doanh than Thừa Thiên Huế

Xã Phú Tân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XIV

Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

XIV.1

Thức ăn chăn nuôi

 

 

 

1

 

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Liên

280 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng

294 Tăng Bạt Hổ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Chương

Tổ 11, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH một thành viên Anh Đức

02 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn An Phát tại Thừa Thiên Huế

19 Nguyễn Đức Tịnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XIV.2

Thuốc thú y

 

 

 

1

 

Cửa hàng Đỗ Thị Lợi

101 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Cửa hàng Lê Thị Phiếm

04/107 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Cửa hàng Phạm Thị Liên Cư

06 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Cửa hàng Trn thị Bích Ngọc

191 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Cửa hàng Đoàn thị Ngọc Hoa

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Cửa hàng Đoàn Thị Kim

Thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Cửa hàng Quang Phước

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Cửa hàng Phước Hằng

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Cửa hàng Phan Ngọc Tự

Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty TNHH Hùng Liên

280 Lý Thái Tổ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

XV

Giấy in, viết (dnh cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Thương binh 27/7 Thừa Thiên Huế

05 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Phú Đông

Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH một thành viên Niềm Tin 17.4

Thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Anh

Thôn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XVI

Dịch vụ tại cảng biển

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần cảng Thuận An

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây

Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XVII

Sách giáo khoa

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phn sách và văn hóa tổng hợp Thừa Thiên Huế

04 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thừa Thiên Huế

76 Hàn Thuyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XVIII

Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế

Thực hiện theo hướng dẫn của bộ Y tế

 

 

XIX

Dch v khám bnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bnh, chữa bnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bnh, chữa bnh của nhà nước

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế

 

 

XX

Cước vận tải hành khách cố định bằng đường bộ; Cước vận ti hành khách bằng taxi

 

 

 

XX.1

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần vận tải ô tô và dịch vụ tổng hợp Thừa Thiên Huế

330 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

99 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH một thành viên vận tải Bảo Khanh

Thôn Hòa Mỹ, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH Minh Phượng

07 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH một thành viên Hương Ty

16 Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH một thành viên xây dựng sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Đạt

23, 24 Khu quy hoạch Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH Nguyễn Tuyết Năm

Thôn Vĩnh Tân, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty TNHH Phương Ty

34 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Huế, tỉnh Tha Thiên Huế

 

9

 

Hợp tác xã vận tải ô tô thành phố Huế

07 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phú Vang

Thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Hương Thủy

1280 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

12

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phú Lộc

Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

13

 

Hợp tác xã ô tô Nam Đông

Cụm 5, Khu vực II, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

14

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Phong Điền

Thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Thành Công

75 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

16

 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Tiến Đạt

Lô C8, khu tái định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

17

 

Hợp tác xã vận tải du lịch thành phố Huế

Lô 2, Khu E, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

18

 

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Tiến Lực

99 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

19

 

Công ty TNHH Vĩnh Lộc

31 Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

20

 

Hợp tác xã vận tải ô tô Tuấn Anh

92 Minh Mạng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

21

 

Công ty Cổ phần ECOROS chi nhánh miền Trung

10 Phan Cảnh Kế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

22

 

Chi nhánh Công ty vận tải Trường Chinh

97 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

23

 

Công ty TNHH một thành viên vận tải Mỹ Hương

Lô B3 Tùng Thiện Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

24

 

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Nhật Tun

09 Lê Ngọc Hân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XX.2

Kinh doanh vận tải hành khách bng xe buýt theo tuyến cố định

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

99 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Hp tác xã vn tải ô tô huyn Phú Lc

Thôn Diêm Trường, Xã Vĩnh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Đức

Lô C2 Khu Tái định cư Đông Nam Thủy An, Phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

XX.3

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

 

 

 

1

 

Chi nhánh công ty TNHH Gili Bà Rịa Vũng Tàu

Lô Q, đường số 1, Khu đô thị An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Sa

162 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh

07 Lê Hồng Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần taxi TC Huế

Lô C54, Khu đô thị mới An Cựu city, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Khang Nguyên

171 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH một thành viên taxi Bạch Mã

Khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Huế

177 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty TNHH một thành viên taxi Hương Giang

87 Duy Tân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH taxi Lăng Cô

Thôn Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế

312 Lê Duẩn, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

XXI

Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành:

 

 

 

 

Mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC- BGTVT ngày 27/5/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải

 

 

 

1

 

Trường Cao đẳng giao thông Huế

365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc Phòng

01 La Sơn Phu Tử, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco Thừa Thiên Huế

34-36 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Trung tâm đào tạo nghề Tâm An

100 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

99 An Dương Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty Cổ phần Cảng Thuận An

05 Nguyễn Văn Tuyết, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

B

Danh mục do UBND tỉnh quy định

 

 

 

I

Giá dịch vụ lưu trú

 

 

 

1

 

Công ty Cổ phần khách sạn Hoàng Cung

08 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Thuận An - Ana Mandara Huế Resort & Spa

Thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần Khách sạn SilkPath Huế

02 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Khách sạn Mường Thanh Huế

38 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Khách sạn nghỉ dưỡng Làng hành hương

130 Minh Mạng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Khách sạn Kinh Thành (La Residence)

05 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Khách sạn Indochine Palace

105A Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Khách sạn Laguna Lăng Cô

Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Khách sạn Century Riverside Huế

49 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Khách sạn Hương Giang

51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Khách sạn Sài Gòn Morin Huế

30 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

12

 

Khách sạn Park View

11 Ngô Quyền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

13

 

Khách sạn Romance

16 Nguyễn Thái Học, Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

14

 

Khách sạn Mondial Huế

17 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15

 

Khách sạn Midtown

29 Đội Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

16

 

Khách sạn Moonlight Huế

20 Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

17

 

Khách sạn Eldora

60 Bến Nghé, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

18

 

Khách sạn Ana Mandara Huế

Thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

19

 

Khách sạn Duy Tân

12 Hùng Vương, thành phố Huế

 

20

 

Khách sạn Heritage

05-07 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

21

 

Khách sạn ALBA SPA

29 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

22

 

Khách sạn Cherish

57-59 Bến Nghé, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

23

 

Khách sạn Rosaleen Boutique

36/2 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

24

 

Khách sạn Hoa Nhài

8-10 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

25

 

Khách sạn Thanh Lịch

33 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

26

 

Khu nghỉ mát Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

27

 

Thanh Tâm Seaside Resort

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

28

 

Khách sạn Vinpearl Hotel Huế

50A Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

29

 

Khách sạn Êmm Huế

15 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

30

 

Khách sạn Asia

17 Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

31

 

Khách sạn Gold I

28 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

32

 

Khách sạn Bình Minh 1

36 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

33

 

Khách sạn Phú An

42 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

34

 

Khách sạn Thành Nội

57 Đặng Dung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

35

 

Khách sạn Tre Xanh

61 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

36

 

Khách sạn Điện Biên

07 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

37

 

Khách sạn Như Hiền

103 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

38

 

Khách sạn New Time

23 Đội Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

39

 

Khách sạn Hoa Lan

30 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

40

 

Khách sạn Hoàng Yến (Canary)

37 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

41

 

Khách sạn Thái Bình II

02 Lương Thế Vinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

42

 

Khách sạn Victory

08 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

43

 

Khách sạn Hương Cau

1/76 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

44

 

Khách sạn Thân Thiện

10 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

45

 

Khách sạn Hạnh Đạt

15 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

46

 

Khách sạn Huyền Trang

10 Đào Trinh Nhất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

47

 

Khách sạn DMZ

21 Đội Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

48

 

Khách sạn Ánh Sáng

21/42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

49

 

Khách sạn Golden Star

34 Võ Thị Sáu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

50

 

Khách sạn Hải Phương

16E Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

51

 

Khách sạn Thiên Đường

47 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

52

 

Khách sạn Ánh Sáng Thanh Bình

3/57 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

53

 

Khách sạn Huyền Trang II

07 Đào Trinh Nhất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

54

 

Khách sạn Hoàn Cầu

35-37 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

55

 

Khách sạn Thanh Lịch Huế

59 Võ Thị Sáu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

56

 

Khách sạn Điểm Đen (Beaulieu Boutique)

15 Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

57

 

Khách sạn Villa Louise Beach Resort

Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

58

 

Khách sạn Baly

181 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

59

 

Khách sạn La Perle Hue

24/42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

60

 

Khách sạn The Scarlett

01 kiệt 13 Bến Nghé, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

61

 

Khách sạn Casona

11 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

62

 

Khách sạn Hoàng Yến (Canary - Cơ sở 2)

6-8/43 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

63

 

Khách sạn Đồng Lợi

19 Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

64

 

Khách sạn Thùy Dương

41 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

65

 

Khách sạn Hồng Thiện

46 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

66

 

Khách sạn Phước An - DMZ

60 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

67

 

Khách sạn Sen

03 kiệt 25 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tnh Thừa Thiên Huế

 

68

 

Khách sạn Vishnu

108 Phan Văn Trường, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

69

 

Khách sạn Bảo Minh

66/8 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

70

 

Khách sạn Như Phú

16 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

71

 

Khách sạn Phong Nha

2/34 Ng. Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

72

 

Khách sạn Đường sắt Huế

131 Thạch Hãn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

73

 

Khách sạn Ngôi sao Bình Dương

08 Ngô Gia Tự, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

74

 

Khách sạn Bảo Sơn

39 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

75

 

Khách sạn Thanh Bình

138 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

76

 

Khách sạn Nino

13/2 kiệt 14 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

77

 

Khách sạn Ngọc Bình

6A kiệt 34 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

78

 

Khách sạn Rạng Đông

66A Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

79

 

Khách sạn Huế Thương

11 Chu Văn An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

80

 

Khách sạn Mỹ Hạnh

60 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

81

 

Khách sạn Thanh Loan

40 Bến Nghé, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

82

 

Khách sạn Bình Dương I

17/34 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

83

 

Khách sạn Khải Hoàn

29 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

84

 

Khách sạn Holiday

8/14 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

85

 

Khách sạn Lâm Bảo Long

80 Lê lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

86

 

Khách sạn Trần Lý

78 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

87

 

Khách sạn Tulip

5/25 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

88

 

Khách sạn Phượng Hoàng

66/3 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

89

 

Khách sạn Đăng Tuấn

92 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

90

 

Khách sạn Huế Ngày nay

08 Trần Anh Liên, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

91

 

Khách sạn Vọng Cảnh

51 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

92

 

Khách sạn Bình Dương IV

7/25 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

93

 

Khách sạn Chuông Vàng

77 Trường Chinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

94

 

Khách sạn Thanh Tuyền

46 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

95

 

Khách sạn Hồng Thăng

1A Phan Văn Trường, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

96

 

Khách sạn Hue Garden Villa Hotel

7/66 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

97

 

Khách sạn Nhật Tường

12 Nguyễn Thái Học, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

98

 

Khách sạn Hữu Nghị (Amigo)

3/66 Lê Lại, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

99

 

Khách sạn Nova

19 Đội Cung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

100

 

Khách sạn Valentine

7/64 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

101

 

Khách sạn Quỳnh Liên

Xã Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

102

 

Khách sạn Hoàng Dũ

19 Đào Trinh Nhất, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

103

 

Khách sạn Nguyễn Tri Phương

56 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

104

 

Khách sạn Amona

11 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

105

 

Khách sạn Cozy Hue

28/42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

106

 

Khách sạn Thành Minh

2/64 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

107

 

Khách sạn Thành Lợi

11 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

108

 

Khách sạn Hoàng Triều

54/42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

109

 

Khách sạn Mimosa Fiori

199 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

110

 

Khách sạn Đô Thành

166 Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

111

 

Khách sạn Casablanca

44 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

112

 

Khách sạn Trúc Xanh

8 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

113

 

Khách sạn Huế Sài Gòn

44 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

114

 

Khách sạn The Times

29/42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

II

Giá dịch vụ xem ca Huế trên sông Hương

 

 

 

1

 

Công ty TNHH một thành viên du thuyền Huế

231 Đào Duy Anh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH một thành viên du thuyền trên sông Hương Huế

14/73 Lương Văn Can, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty TNHH một thành viên du lịch Bích Thuần

38/173 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty TNHH một thành viên nghệ thuật biểu diễn Thúy Hà

47 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty TNHH một thành viên tổ chức sự kiện ca Huế Thu Phương

31/17 Phạm Thị Liên, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Ngọc Mỹ

91B Hàn Mạc Tử, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Thanh

25/168 Trần Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty TNHH Ngọc Phúc Long

26 Thanh Hải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Song Quân

50 Hải Triều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Hợp tác xã vận tải đường sông thành phố Huế

Bến thuyền du lịch Phú Cát, phường Phú Cát thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

III

Vật liệu xây dựng: đất, cát, sạn, đá

 

 

 

III.1

Cát, sạn

 

 

 

1

 

Doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh - Bãi bồi cát sỏi Thôn Hạ (bãi Vỹ Dạ), xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

Thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH một thành viên xây dựng và giao thông Tuấn Hải - Bãi bồi Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

04 Đinh Bộ Lĩnh, trị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm - Bãi bồi cát sỏi Thôn Hạ (bãi Vỹ Dạ), xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

217 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần Châu Thành Phát - Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế

Lô 2, kiệt 27 Xuân Diệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần Xây dựng 939 - Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế

02 Tam Thai, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn - Bãi bồi thôn 1 và 2 xã Hồng Quảng, huyện A Lưới

Tổ 4, cụm 7, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp lâm nghiệp Long Phụng - Khu vực Cồn Sen

Thôn Hòa Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát - Mỏ cát Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế

9/4 kiệt 266, đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát - Mỏ cát bãi bồi thôn Hộ (Buồng Tằm), xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

9/4 kiệt 266, đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty TNHH một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải - Mỏ cát khu vực khe Băng thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

04 Đinh Bộ Lĩnh, trị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 368 - Bãi Trằm xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc

Thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tnh Thừa Thiên Huế

 

12

 

Công ty TNHH một thành viên Thúy Nga - Bãi Trằm, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc

104 Mai Thúc Loan, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

III.2

Đất san lấp

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Trường Thịnh

Thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Xây dựng Bảo Thái

Thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Doanh nghiệp tư nhân Duy Thái

Thôn Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long

Thôn Trạch Thượng 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 1 -5

Km 23, Quốc lộ 1A, Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ Nhật Thu

Đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty TNHH Tân Bảo Thành

07 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty TNHH Phúc Thịnh

58 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty TNHH Hoàng Ngọc

133 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm

Tiểu khu công nghiệp làng nghề Dạ Lê, Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù I

Thôn 3, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

12

 

Công ty TNHH Phú Bài

332 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

13

 

Công ty TNHH Lộc Lợi

Thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

14

 

Công ty TNHH Thành Long

Thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15

 

Doanh nghiệp tư nhân Phú Lộc

Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

16

 

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm

Tiểu khu công nghiệp làng nghề Dạ Lê, Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

III.3

Đá xây dựng

 

 

 

1

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khoáng sản Thừa Thiên Huế - Mỏ đá Hương Thọ

53 Nguyễn Gia Thiều, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2

 

Công ty TNHH Việt Nhật - Mỏ đá Hải Cát

Thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3

 

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn - Mỏ đá Khe Đáy

169 Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4

 

Công ty Cổ phần khai thác đá và xây dựng Hương Bằng - Mỏ đá Hương Bằng

11 Thống Nhất, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5

 

Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế - Mỏ đả Mỏ (Khe) Điều

Lô 77 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

6

 

Công ty Đầu tư Vạn Xuân Huế

Thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7

 

Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế - Mỏ đá Ga Lôi

323 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

8

 

Công ty Cổ phần Coxano Hương Thọ - Mỏ đá Khe Phèn

Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9

 

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền - Mỏ đá Lộc Điền

Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10

 

Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế - Mỏ gabro ốp lát Phú Lộc

323 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11

 

Công ty Cổ phn xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế - Mỏ đá Khe Băng

Lô 77 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

12

 

Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế - Mỏ đá núi Thông Cùng

Lô 77 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

13

 

Công ty Cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - Mỏ đá Khe Ly

135 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

14

 

Hợp tác xã Xuân Long - Mỏ đá Bắc Khe Ly

15 Vạn Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15

 

Công ty Cổ phần Tam Lộc - Mỏ đá Thôn Tam Vị, Phú Gia

Lô 417 Khu quy hoạch Kiểm Huệ (Sông Đà), phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

16

 

Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Chân Mây - Mỏ đá Thừa Lưu

Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

17

 

Công ty Cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế - Mỏ đá Núi Giòn

135 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

18

 

Công ty TNHH Tuấn Vũ - Mỏ đá khu vực Suối Arâng

110 Nguyễn Phúc Thái, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

19

 

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình An - Mỏ đá Sơn Thủy

Tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

20

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khoáng sản Thừa Thiên Huế - Đá granit Ba Trại

53 Nguyễn Gia Thiều, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

21

 

Công ty TNHH Thạch Phú Hưng - Mỏ Đá ốp lát Nam Đông

Thôn 5, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 18/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 135/QĐ-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407180