• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 1350/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về đưa cảng cá Gành Hào ra khỏi danh sách cảng cá đã được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1350/QĐ-BNN-TCTS
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA CNG CÁ GÀNH HÀO RA KHỎI DANH SÁCH CNG CÁ CHĐỊNH CÓ ĐỦ HỆ THỐNG XÁC NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN TỪ KHAI THÁC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 988/QĐ-BNN-TCTS NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác;

Căn cứ báo cáo số 103/BC-SNN ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về kết quả rà soát cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cng cá Gành Hào ra khi danh sách cảng cá đã được chđịnh có đhệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại Quyết định s 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019 ca Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

Địa ch cng cá: p 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hi, tnh Bạc Liêu;

Lý do đưa ra: Hạ tầng cơ s chưa đm bo; kiểm soát tàu ra vào cng chưa tốt; nhân lực còn thiếu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưng Tng cục Thủy sản; Th trưng các cơ quan, đơn vcó liên quan thuộc B, các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển;
-
Sở NN&PTNT 28 tỉnh, TP ven biển;
-
TT Thông tin Thủy sản - TCTS (đăng Website);
- Lưu: VT,
TCTS (65b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1350/QĐ-BNN-TCTS   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 08/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1350/QĐ-BNN-TCTS

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446600