• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2013 công nhận tuyến du lịch địa phương tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1352/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TUYẾN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND , ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận tuyến du lịch địa phương tỉnh Phú Yên năm 2013 (tại Tờ trình số 1367/TTr-SVHTTDL, ngày 07/8/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các tuyến du lịch địa phương sau:

1. Tuyến du lịch: Tuy Hòa - Thành An Thổ - Gành Đá Đĩa - Tháp Nhạn.

Các điểm du lịch chủ yếu trên tuyến gồm:

- Khu Di tích thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An);

- Khu Di tích gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An);

- Nhà thờ Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An);

- Khu Ẩm thực đầm Ô Loan (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An);

- Khu Di tích Tháp Nhạn (Phường 1, TP. Tuy Hòa);

- Khu Du lịch sinh thái Núi Thơm - Sao Việt (xã An Phú, TP.Tuy Hòa);

- Khu Giải trí và Sinh thái Thuận Thảo (TP.Tuy Hòa);

2. Tuyến du lịch: Tuy Hòa - Bãi Môn - Mũi Điện - Khu di tích Tàu Không số Vũng Rô - Tháp Nhạn.

Các điểm du lịch chủ yếu trên tuyến gồm:

- Khu di tích Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa);

- Khu di tích Tàu Không số Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa);

- Khu di tích Tháp Nhạn (Phường 1, thành phố Tuy Hòa).

Điều 2. Quản lý tuyến du lịch địa phương:

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Tuy An, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý tuyến du lịch địa phương đảm bảo các nội dung sau đây:

- Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường dọc theo các tuyến du lịch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch tham gia giao thông trên các tuyến du lịch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch;

- Quản lý việc đầu tư, xây dựng các cơ sở dịch vụ du lịch dọc tuyến du lịch theo Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 128/QĐ-UBND , ngày 19/01/2012 và theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về tuyến du lịch;

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nội dung quản lý tuyến du lịch địa phương nêu trên.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức kinh doanh, đưa đón khách trên tuyến du lịch, điểm du lịch nêu tại Điều 1 này có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nội dung quản lý tuyến du lịch địa phương nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Tuy An, huyện Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1352/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1352/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205200