• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1354/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Ủy ban quốc gia), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia;

2. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia;

3. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia;

5. Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên thường trực;

6. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

7. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

9. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, y viên;

10. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

11. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

14. Ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;

15. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

16. Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

18. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên;

19. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hi đồng Đội Trung ương, Ủy viên;

21. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướ
ng Chính phủ;
- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, th
ành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TCCV, QHĐP, KTTH, TKBT, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).PL

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1354/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/09/2017   Số công báo: Từ số 701 đến số 702
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1354/QĐ-TTg

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361404