• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1356/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG , NGÀY 28/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-TT, ngày 07/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG , NGÀY 28/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND, ngày 22/6/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và mọi công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu:

- Sau khi triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, các cơ quan, địa phương thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các đơn vị, địa phương trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, thường xuyên trao đổi thông tin, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng đã phát hiện.

- Các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để mọi người cùng thực hiện; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng vị trí, nhiệm vụ công tác cụ thể.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị:

- Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lập kế hoạch cụ thể quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và những văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động và kế hoạch phòng, chống tham nhũng của cơ quan đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến từng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc ngành, đơn vị mình quản lý. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Thông qua Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình và các tổ chức thông tin lưu động địa phương tổ chức tuyên truyền Chỉ thị và Kế hoạch này rộng rãi trong nhân dân nắm.

- Thường xuyên thông báo công khai về những hoạt động và kết quả đạt được trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng của cơ quan đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tham gia xây dựng, thẩm tra, rà soát, tham mưu cho các cấp trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:

- Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận trực thuộc rà soát các nội qui, quy chế hoạt động, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo phù hợp với quy định mới và điều kiện thực tế tại ngành, đơn vị, địa phương mình.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết triệt để các vụ liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó cần tập trung vào các nội dung đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, thu chi ngân sách. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, chính quyền các cấp và cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình theo quy định.

3. Thực hiện công khai, minh bạch trong thực thi công vụ:

Trong giải quyết công việc, cán bộ, công chức viên chức phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; không được lợi dụng chức vụ, địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về các hành vi tham ô, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức thuộc quyền. Đồng thời, xử lý nghiêm khi phát hiện có sai phạm.

4. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, nhằm tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng:

- Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính ngân sách Nhà nước và các khoản hỗ trợ, viện trợ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và những văn bản pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để thực hiện việc công khai những nội dung nói trên theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, cụ thể phải công khai minh bạch các nội dung về tiếp nhận, tuyển chọn cán bộ, công chức; bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, hưu trí ... đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng:

- Xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tham gia một số đoàn liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp; đơn khiếu nại giải quyết cuối cùng.

- Thủ trưởng các đơn vị, người đứng đầu các địa phương có trách nhiệm chủ động thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị địa phương mình theo đúng quy định của Mục 5 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp cấp trên và các đơn vị có chuyên môn, có trách nhiệm tham mưu, giúp chính quyền địa phương có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong nội bộ trong cơ quan những công việc thuộc quyền quản lý của mình

- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ trong cơ quan; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào quần chúng nhằm phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Thanh tra tỉnh:

- Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có dấu hiệu bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ Quốc Việt nam tỉnh Vĩnh Long, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Vĩnh Long và các cơ quan thông tin báo chí để mở rộng việc tiếp nhận thông tin, nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

- Khen thưởng kịp thời người có thành tích trong tố cáo hành vi tham nhũng.

- Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đối với các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP , ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo hướng nâng cao thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, Ngành tỉnh liên quan tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Tố cáo để có cơ sở phục vụ cho việc sửa đổi bổ sung Luật Tố cáo vào thời điểm phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng kết về hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường hoạt động hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế, đặc biệt là các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chủ động mở rộng hợp tác quốc tế đa phương, song phương về phòng, chống tham nhũng.

- Hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

2. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy trình điều tra đảm bảo tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong quá trình tiếp cận, thu thập thông tin, xác minh, khởi tố, điều tra của cán bộ và người có thẩm quyền trong quá trình thực thi công vụ.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra, thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc.

- Quy định cụ thể về các trường hợp, biện pháp bảo vệ người tố cáo; xử lý kịp thời các hành vi trả thù người tố cáo. Thực hiện công khai các quy định về bảo vệ người tố cáo.

- Áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh, trưng cầu giám định tư pháp kịp thời, chính xác, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

- Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân trong việc ký kết các thoả thuận tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng liên quan đến nước ngoài, phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

3. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, Ngành tỉnh có liên quan nghiên cứu trình UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, Ngành tỉnh, cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp của các Sở, ban, Ngành tỉnh, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan cấp trên tăng cường công tác triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-UBND , ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

5. Sở Tài chính:

Bố trí bảo đảm đủ nguồn kinh phí, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, kinh phí cho hoạt động giám định tư pháp đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về chi phí giám định phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực, làm căn cứ cho việc tính, chi trả đầy đủ, kịp thời các chi phí giám định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyên, thị xã, thành phố:

- Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng, đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

- Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao Chánh thanh tra tỉnh chủ trì triển khai kế hoạch này đến các Sở, ban, Ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt.

- Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể thi hành nghiêm túc kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ tổng kết kết quả thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh nắm và chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thanh tra tỉnh (đơn vị đầu mối) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Giao Chánh thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1356/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 22/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1356/QĐ-UBND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329577