• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1357/QĐ-TTg năm 2017 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do Thủ tướng Chính phú ban hành

Tải về Quyết định 1357/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (sau đây gọi tắt là Danh mục phân công).

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung ưu tiên, bố trí nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này; đồng thời chủ động ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

2. Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xác định cụ thể theo Danh mục phân công; đối với các văn bản còn lại, căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành đối với từng văn bản; thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình ban hành văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chính lý và theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành thẩm định, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trình các dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ.

5. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo và hằng quý, gửi báo cáo về tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đtổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- L
ưu: VT, PL (2). XĐ.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

(Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình hoặc ban hành

Ghi chú

1

Nghị quyết số 42/2017/NQ- QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Có hiệu lực ngày 15/8/2017)

1. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về mua, bán và xử lý nợ xu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam (Điều 6)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2017

 

2.

Luật Quản lý ngoại thương

(Có hiệu lực ngày 01/01/2018)

2. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương (Điều 5, 10, 28, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 110, 111)

Bộ Công Thương

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh

3. Nghị định quy định chi tiết về quản lý, phát triển thương mi biên giới (Điều 53, 54)

Bộ Công Thương

Tháng 10/2017

4. Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phát triển ngoại thương (Điều 104, 105, 106)

Bộ Công Thương

Tháng 10/2017

5. Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phòng vệ thương mại (Điều 67)

Bộ Công Thương

Tháng 10/2017

6. Nghị định quy định chi tiết về xuất xứ hàng hóa (Điều 32)

Bộ Công Thương

Tháng 10/2017

3.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Có hiệu lực ngày 01/01/2018)

 

7. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh

8. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 Điều 9)

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

9. Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 3 Điều 20)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

10. Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2017

4

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Có hiệu lực ngày 01/01/2018)

11. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Khoản 3 Điều 13, Điểm a, b, d, e Khoản 4 Điều 13, Khoản 3 Điều 33, Khoản 3 Điều 34, Khoản 4 Điều 65, Khoản 3 Điều 72, Khoản 3 Điều 99, Khoản 2 Điều 113)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh 

12. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản của Đảng cộng sản Việt Nam (Khoản 3 Điều 67)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

13. Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công (Điểm b Khoản 1 Điều 26)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

14. Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Điểm a Khoản 1 Điều 26)

Bộ Tài chính

Tháng 10/2017

15. Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. (Điểm c Khoản 1 Điều 26, Khoản 3 Điều 49)

Bộ Tài chính

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

16. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

17. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

18. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Tháng 10/2017

19. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Tháng 10/2017

20. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

21. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Khoản 5 Điều 105)

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

22. Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

23. Nghị định quy định việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Khoản 3 Điều 13, Điểm đ Khoản 4 Điều 13)

Bộ Tài chính

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

24. Nghị định quy định việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Khoản 3 Điều 13)

Bộ Tài chính

Tháng 10/2017

25. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (Điểm c Khoản 2 Điều 26)

Bộ Tài chính

Tháng 10/2017

26. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng (Điểm a Khoản 2 Điều 26)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

27. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an (Điểm a Khoản 2 Điều 26)

Bộ Công an

Tháng 10/2017

5.

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

(Có hiệu lực ngày 01/01/2018)

28. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến các đối tượng điều chỉnh

 

 

29. Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Bộ Tư pháp

 

Tháng 10/2017

 

6.

Luật Du lịch (sửa đổi)

(Có hiệu lực ngày 01/01/2018)

30. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Điều 16, Khoản 2, 3 Điều 18, Điều 23, Điều 26, khoản 2 Điều 29, Khoản 4 Điều 31, Khoản 3 Điều 46, Khoản 2 Điều 49, Khoản 4 Điều 70, Khoản 2 Điều 73)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh

31. Nghị định quy định chi tiết Luật Du lịch về việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch (Khoản 2 Điều 22)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10/2017

32. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Khoản 1 Điều 70)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

33. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Điều 24, Điều 27, Điều 28, Điều 31-36, Điều 50, Điều 56, Điều 59 - 63, Điều 69, Điều 73)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

 

34. Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch (khoản 3 Điều 45)

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 9/2017

 

35. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2016/TT- BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Điều 76)

Bộ Tài chính

Tháng 9/2017

 

36. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Điều 76)

Bộ Tài chính

Tháng 9/2017

 

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Có hiệu lực ngày 01/01/2018) và Nghị quyết số 41/2017/NQ- QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14

37. Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

Cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh

38. Nghị định quy định chi tiết về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điểm k Khoản 2, Điểm e Khoản 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 248, Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 249, Điểm i Khoản 1, Điểm o Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 250, Điểm p Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 251 và Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 252)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 10/2017

8.

Luật Đường sắt (sửa đổi)

(Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

39. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (Khoản 6 Điều 17, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 32, Khoản 3 Điều 49, Khoản 4 Điều 56, Khoản 4 Điều 62, Khoản 2 Điều 68)

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 2/2018

 

40. Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu (Khoản 3 Điều 46)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 2/2018

 

41. Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia sắt (Khoản 2 Điều 52)

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, cơ quan ngang b và cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

42.Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt (Khoản 2 Điều 52, Khoản 2 Điều 65)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

43. Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt (Điểm c Khoản 4 Điều 32)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

44. Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng. (Điểm d Khoản 4 Điều 32, Khoản 2 Điều 33)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

45. Thông tư quy định về đường ngang, cầu chung và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt (Điểm b Khoản 2 Điều 12, Điểm a Khoản 5 Điều 17, Điểm b Khoản 5 Điều 17)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

46. Thông tư hướng dẫn về việc kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị (Khoản 3 Điều 15)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

47. Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt (Điểm c Khoản 5 Điều 17)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

48. Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt (Điểm a Khoản 2 Điều 21)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

49. Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt (Khoản 5 Điều 31, Khoản 2 Điều 30)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

50. Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu (Khoản 4 Điều 35, Điểm c Khoản 3 Điều 36, Khoản 4 Điều 36)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

51. Thông tư quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt (Khoản 3 Điều 41, Điểm a Khoản 4 Điều 43, Điểm a Khoản 2 Điều 67)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

52. Thông tư quy định trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt (Khoản 5 Điều 42)

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

53. Thông tư quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (Khoản 6 Điều 44)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

54. Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt (Khoản 2 Điều 33)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

55. Thông tư quy định việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (Khoản 3 Điều 77)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

56. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường st (Điểm a Khoản 4 Điều 32)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

57. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt (Khoản 4 Điều 16)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

58. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường st; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt (Khoản 4 Điều 37, Khoản 8 Điều 38)

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 4/2018

 

59. Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt (Điểm b Khoản 2 Điều 35)

Bộ Y tế

Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

60. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt (Khoản 2 Điều 47)

Bộ Công an

Tháng 4/2018

 

61. Thông tư quy định giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư. (Khoản 3 Điều 66)

Bộ Tài chính

Tháng 4/2018

 

9.

Luật Cảnh vệ

(Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

62. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ (Điều 7, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 20, Điều 23, Khoản 3 Điều 17)

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

63. Thông tư quy định tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng (Khoản 2 Điều 16)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 5/2018

 

64. Thông tư quy định về giấy bảo vệ đặc biệt (khoản 4 Điều 25).

Bộ Công an

Quốc phòng, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan

Tháng 5/2018

 

65. Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (khoản 5 Điều 25).

Bộ Công an

 

Tháng 5/2018

 

66. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ (Điểm 3 Khoản 3 Điều 10)

Bộ Công an

 

Tháng 5/2018

 

10.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

67. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

68. Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 8)

Bộ Công thương

Bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

Tháng 4/2018

 

69. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

70. Thông tư quy định về biểu mẫu, quy trình cấp phép và xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ Công an

Tháng 4/2018

 

71. Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

Bộ Công an

Tháng 4/2018

 

72. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2018

 

73. Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2018

 

74. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

75. Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

Bộ Công thương

Bộ Công an, Quốc phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2018

 

11.

Luật Thủy lợi

(Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

76. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (Khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 23; Khoản 3 Điều 44)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

77. Nghị định về quản lý an toàn đập (Khoản 4 Điều 18; Khoản 6 Điều 45)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 4/2018

 

78. Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Khoản 4 Điều 51)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 4/2018

 

79. Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Khoản 4 Điều 35; Khoản 3 Điều 36)

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

80. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi (Khoản 5 Điều 24; Khoản 3 Điều 33; Khoản 3 Điều 43; Khoản 6 Điều 50)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

81. Thông tư quy định quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức khai thác công trình thủy li (Khoản 2 Điều 38)

Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

82. Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy li khác (Khoản 2 Điều 35)

Bộ Tài chính

Tháng 4/2018

 

12.

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đi)

(Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

83. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Điều 9, 10, 11, 27, 31, Khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43 và khoản 3 Điều 48)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

84. Nghị định về khuyến nông (Khoản 4 Điều 52)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

Tháng 4/2018

 

85. Thông tư quy định về chế độ báo cáo chuyển giao công nghệ; ban hành mẫu văn bản phục vụ việc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký chuyển giao công nghệ và đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ (Khoản 3 Điều 28, Khoản 5 Điều 29, Khoản 7 Điều 30)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

86. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/ TT-BKHCN ngày 19/8/2015 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (Điều 57)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

87. Thông tư ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia (Điều 57)

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 4/2018

 

88. Thông tư quy định trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp (Khoản 5 Điều 52)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Khoa học và Công nghệ; các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

Tháng 4/2018

 

13.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) (Có hiệu lực ngày 01/7/2018)

89. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 4/2018

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1357/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1357/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết 13 Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

 

Đáng chú ý là tháng 10/2017 tới đây sẽ trình hoặc ban hành 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cụ thể:

  • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV;
  • Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV;
  • Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV;
  • Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản nêu trên nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh.

Xem thêm Quyết định 1357/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Từ khóa: Quyết định 1357/QĐ-TTg

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361376