• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 1559/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 1364/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1559/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2019 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQLQ ngày 08 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại Điều 18 như sau: “Điều 18. Quy định về ứng vốn

1. Ứng vốn và hoàn trả vốn thực hiện theo từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành. Tất cả các khoản Quỹ chi ứng vốn đều phải bố trí nguồn để hoàn trả Quỹ, đảm bảo cho Quỹ bảo toàn được nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp. Việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước với nguyên tắc dự án thuộc ngân sách cấp nào ứng vốn thì ngân sách cấp đó có trách nhiệm hoàn trả vốn ứng cho Quỹ.

2. Điều kiện ứng vốn

a) Quỹ thực hiện ứng vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, Điều 17 Điều lệ này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Dự án thuộc danh mục đầu tư được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

- Hồ sơ ứng vốn được Quỹ thẩm định trên cơ sở kế hoạch ứng vốn hằng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đã hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Có phương án và cam kết hoàn trả vốn ứng và phí ứng vốn đầy đủ, đúng hạn.

- Nguồn vốn hiện có của Quỹ đủ để thực hiện ứng vốn.

b) Trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.”

2. Sửa đổi nội dung khoản 1, Điều 19 như sau:

“1. Hằng năm, căn cứ vào như cầu ứng vốn của các tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ tại khoản 1 Điều 17 tại Điều lệ này và nguồn vốn chủ sở hữu thực có của Quỹ (nguồn vốn điều lệ thực có và các nguồn vốn khác), Giám đốc Quỹ lập kế hoạch ứng vốn cho các dự án, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm theo nguyên tắc: chỉ giao tổng nguồn ứng vốn, danh mục các dự án ứng vốn, không giao mức vốn ứng cụ thể cho từng dự án. Mức ứng vốn cụ thể cho từng dự án do cấp có thẩm quyền tại khoản 2, Điều 17 của Điều lệ này quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn của các dự án và nguồn vốn chủ sở hữu thực có của Quỹ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1364/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 20/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1364/QĐ-UBND

556

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449143