• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1365/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH VỚI QUỐC LỘ 1 TẠI XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Mô tại Tờ trình số 293/TTr-UBND ngày 26/09/2016 và kết quả thẩm định tại Tờ trình số 885/SXD-QLXD ngày 01/8/2016 của Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung như sau:

1. Nội dung và quy mô các hạng mục điều chỉnh, bổ sung:

1.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: San lấp mặt bằng.

1.2. Quy mô sau điều chỉnh, bổ sung:

- Diện tích san lấp: Điều chỉnh tăng từ 3.570m2 lên 6.126,54m2.

- Cao độ san lấp khống chế: Điều chỉnh tăng từ (+2,5)m lên (+3,20)m.

- Chiều cao san lấp trung bình: Điều chỉnh tăng từ 1,62m lên 2,32m.

2. Tng mức đu tư sau điu chỉnh, bổ sung:

Hạng mục

Giá trị đã phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

Giá trị điều chỉnh, bổ sung

Giá trị sau điều chnh, b sung

Chi phí xây dựng

8.512.955.000

1.227.249.585

9.740.204.585

Chi phí Quản lý DA

164.455.000

23.708.231

188.163.231

Chi phí Tư vn đầu tư

595.388.000

73.285.823

668.673.823

Chi phí khác

90.765.000

117.657.052

208.422.052

Chi phí GPMB

1.837.000.000

2.791.877.563

4.628.877.563

Chi phí dự phòng

295.889.000

72.095.034

367.984.034

Tng cộng

11.496.452.000

4.305.873.000

15.802.325.000

3. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ GPMB, TĐC của dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 đối với phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Nguồn thu từ việc giao đất cho các hộ dân khi vào Khu tái định cư trên cơ sở giá đất được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất còn lại.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định phê duyệt này và kết quả thẩm định tại Văn bản số 885/SXD-QLXD ngày 01/8/2016 của Sở Xây dựng, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ được thi công khi dự án được bố trí vốn và thực hiện theo đúng tiến độ cấp vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Mô và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4, 3.
Nt85.10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1365/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1365/QĐ-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328013