• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 1365/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Công văn số 701/TTg-KTN , ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đính chính văn bản;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 827/SXD-QLN ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Lệ

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Phần 1.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. Mục đích, yêu cầu

Hỗ trợ về nhà ở là một trong những chính sách đền ơn, đáp nghĩa quan trọng của Đảng, nhà nước và của nhân dân đối với những người có nhiều công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở là trách nhiệm của toàn xã hội, ngoài ngân sách của Nhà nước, kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở còn được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác, nhằm tạo điều kiện cho người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở góp phần cải thiện đời sống.

Thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng phải được tiến hành công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

II. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Công văn số 701/TTg-KTN , ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đính chính văn bản;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phần 2.

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Thực trạng

Với phương châm Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng nhà; tính đến nay, từ nguồn kinh phí Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” của Trung ương, địa phương và của các cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được 156 căn nhà và trao tặng 377 Nhà tình nghĩa với số tiền hơn 17,1 tỷ đồng; hỗ trợ, sửa chữa 123 Nhà tình nghĩa với số tiền 720 triệu đồng cho các gia đình chính sách có công với cách mạng

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên vẫn còn nhiều đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở. Qua số liệu UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012, tổng số lượng nhà ở cần được hỗ trợ là 803 hộ (cả sửa chữa và xây mới). Năm 2013, theo số liệu các đối tượng đã được các huyện, thị xã phê duyệt, tỉnh Đắk Nông có 758 hộ cần được hỗ trợ, trong đó có 240 hộ cần sửa chữa và 518 hộ phải phá dỡ để xây dựng mới.

II. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã thuộc tỉnh Đắk Nông quản lý tại thời điểm Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Thân nhân liệt sỹ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

e) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

f) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Là người đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

III. Nguyên tắc và phương thức hỗ trợ

1. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

b) Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

c) Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

d) Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm yêu cầu sau:

- Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30 m2 nhưng không thấp hơn 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên;

- Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

2. Mức hỗ trợ:

a) Định suất hỗ trợ:

- Hỗ trợ 70 triệu đồng/căn đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở.

- Hỗ trợ 30 triệu đồng/căn đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mái mới nhà ở.

b) Cơ cấu nguồn vốn trong định suất hỗ trợ:

- Xây mới nhà ở:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ 30 triệu đồng/ hộ.

- Sửa chữa nhà ở:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ.

Ngoài định suất hỗ trợ theo quy định trên, khuyến khích hộ gia đình thụ hưởng chính sách tham gia đóng góp thêm để nâng chất lượng nhà ở của mình.

3. Phương thức hỗ trợ:

UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) phân bổ số vốn được UBND tỉnh bố trí cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã). Sau khi UBND cấp xã được cấp vốn phải triển khai ngay việc hỗ trợ cho từng hộ gia đình theo phương thức hỗ trợ 02 đợt như sau:

- Đợt 1: Sau khi khởi công xây dựng ứng trước 50%.

- Đợt 2: Sau khi công trình hoàn thành được UBND cấp xã lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng thì thanh toán 50% còn lại (trong một số trường hợp cần thiết có thể xem xét thanh toán 50% còn lại khi được UBND cấp xã kiểm tra xác nhận là công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng).

4. Tổng số hộ được hỗ trợ:

Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2013, toàn tỉnh có 758 hộ cần được hỗ trợ, trong đó có 518 hộ phải tháo dỡ xây mới và 240 hộ phải sửa chữa nhà ở.

(Có bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở năm 2013 kèm theo)

IV. Nguồn vốn thực hiện Đề án

Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

1. Số lượng hộ gia đình được hỗ trợ trong năm 2013:

- Số hộ cần được hỗ trợ xây mới: 518 hộ.

- Số hộ cần được hỗ trợ sửa chữa: 240 hộ.

Trường hợp danh sách người có công với cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở nhưng mới được rà soát sau ngày 15/6/2013 thì được thực hiện sau năm 2013, thứ tự ưu tiên như sau:

- Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng;

- Hộ gia đình mà người có công cao tuổi;

- Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn;

- Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

2. Nhu cầu vốn hỗ trợ:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 43.677,3 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 25.520 triệu đồng; ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 18.157,3 triệu đồng. Cụ thể:

- Đối với hộ xây dựng nhà mới: 518 x 70 triệu/hộ = 36.260 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương: 20.720 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 15.540 triệu đồng.

- Đối với hộ sửa chữa nhà: 240 x 30 triệu/hộ = 7.200 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách hỗ trợ từ Trung ương là: 4.800 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 2.400 triệu đồng.

Chi phí quản lý thực hiện Đề án bằng 0,5% trên tổng kinh phí hỗ trợ là 217,3 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg do ngân sách tỉnh đảm bảo).

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ

STT

Địa phương hỗ trợ

Nguồn vốn hỗ trợ

Tổng cộng

(triệu đồng)

NS Trung ương

(triệu đồng)

NS địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (triệu đồng)

1

Huyện Tuy Đức

820

570

1.390

2

Huyện Đắk Song

5.620

4.040

9.660

3

Huyện Krông Nô

4.900

3.430

8.330

4

Huyện Đắk Mil

1.140

800

1.940

5

Huyện Đắk Glong

680

460

1.140

6

Huyện Đắk R'Lấp

1.580

1.110

2.690

7

Huyện Cư Jút

9.960

6.980

16.940

8

Thị xã Gia Nghĩa

820

550

1.370

 

Cộng

43.460

9

Chi phí quản lý thực hiện Đề án: (0,5% tổng kinh phí hỗ trợ)

217,3

 

 

 

Tổng cộng

25.520

17.940

43.677,3

3. Kế hoạch phân bổ vốn:

Trong năm 2013, ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác cân đối đủ để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Trường hợp ngân sách địa phương không đủ để bố trí thì phải ứng trước ngân sách năm 2014 để thực hiện.

V. Yêu cầu về tổ chức xây dựng nhà ở

- Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật ...) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình này.

- UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng; Khi hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn, khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định tại phụ lục số I và số II ban hành kèm theo Đề án này).

- Sau khi hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà có thay đổi về diện tích nhà ở, nếu hộ gia đình được hỗ trợ có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện các thủ tục xác nhận thay đổi về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thời hạn xác nhận các thay đổi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng:

- Là cơ quan thường trực của tỉnh để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Đề án này. Thiết kế một số mẫu nhà ở hỗ trợ cho người có công với cách mạng đến các huyện, thị xã để triển khai đến cấp xã cho các hộ tham khảo, lựa chọn xây dựng;

- Tổ chức hội thảo với UBND các huyện, thị xã về sử dụng vật liệu mới, công nghệ xây dựng nhà bằng tấm 3D–panel để triển khai đến các hộ tham khảo và lựa chọn xây dựng (thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung);

- Báo cáo Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã được UBND tỉnh phê duyệt đến các Bộ, ngành Trung ương để được bố trí vốn triển khai thực hiện;

- Hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án;

- Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng 3 tháng một lần; báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ trong năm 2013 và khi kết thúc Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong báo cáo cần nêu rõ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động khác, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các đối tượng được rà soát sau ngày 15/6/2013 để báo cáo UBND tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2014.

- Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban chức năng rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công phù hợp tiến độ.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và các thành viên có liên quan trong việc sử dụng kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách theo quy định.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã về trình tự, thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định của Bộ Tài chính; phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả giải ngân cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:.

- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp các nguồn vốn của trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng để lập Kế hoạch vốn phù hợp tiến độ thực hiện; phối hợp với các ngành liên quan xử lý phát sinh về vốn của Chương trình (nếu có);

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả giải ngân cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công bố công khai về đối tượng, tiêu chuẩn được hỗ trợ và danh sách các hộ được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Đề án này trên địa bàn do mình quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục về đất đai và giấy phép xây dựng (đối với các khu vực phải cấp giấy phép xây dựng) để các hộ được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở trong thời gian nhanh nhất.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ người có công với cách mạng trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cấp xã để thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ theo danh sách kèm theo Đề án trên địa bàn quản lý, đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Đề án này tại trụ sở của UBND cấp xã;

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo quy định tại Phụ lục số I và Phụ lục số II ban hành kèm theo Đề án này);

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (01 bản);

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản);

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

VII. Thời gian và tiến độ thực hiện

- Thời gian triển khai thực hiện Đề án: đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 phấn đấu cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ và xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với 758 hộ có tên trong danh sách kèm theo Đề án.

- Đối với các hộ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở được rà soát, lập danh sách sau ngày 15/6/2013 sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở hoàn thành trong năm 2014./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1365/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1365/QĐ-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210055