• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1366/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ GIA TIẾN, HUYỆN GIA VIỄN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 381/TTr-STNMT ngày 19/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn:

(Có bảng phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3.
NA/150

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, TẠI XÃ GIA TIẾN, HUYỆN GIA VIỄN

(Kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

V trí

Giá khi điểm (đồng/m2)

1

Đất ở, các lô bám đường Sách Khiếu, đoạn 2 (đoạn đầu đường Xuân Lai đến giáp đê Hoàng Long). Từ lô s01 đến lô số 41 theo mặt bằng quy hoạch chi tiết vị trí đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Gia Viễn

1.300.000

2

Đất ở, các lô bám đường liên xã, đoạn 2 (đoạn từ đầu đường Tiến Yết đến bưu điện Văn hóa xã) thuộc khu Kiều Soan, thôn Hán Bắc. Từ lô số 42 đến lô số 76 theo mặt bằng quy hoạch chi tiết vị trí đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Gia Viễn

1.100.000

3

Đất ở, các lô thuộc khu dân cư còn lại, thôn Hán Bắc, khu Chân Mạ. Từ lô số 77 đến lô số 99 theo mặt bằng quy hoạch chi tiết vị trí đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Gia Viễn

1.100.000

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1366/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1366/QĐ-UBND

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328014