• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới

 

Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch triển khai kết luận của Quốc hội về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết luận tại Phiên họp Quốc hội ngày 09 tháng 11 năm 2017 về việc Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới của Chính phủ;

Căn cứ Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện kết luận của Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (đ
phối hợp);
- Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam (để phối hợp);
- Trung ương Hội LHPN Việt Nam (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
137/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Cơ quan/Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

A. Sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật

1

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành

2019

2

Sửa đổi Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 -2020

Vụ Bình đẳng giới

Các Bộ, ngành

2018

3

Đôn đốc sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia

Vụ Bình đẳng giới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Các Bộ, ngành

2020

4

Xử lý chênh lệch mức lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 01/01/2018 theo khoản 2 Điều 56 và khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Vụ Bảo hiểm xã hội

 

2018

B. Đẩy mạnh triển khai chương trình, đề án hiện hành

1

Giải quyết vấn đề bạo lực, buôn bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình/ Đề án sau:

 

 

Hàng năm

1.1.

Đôn đốc triển khai Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015).

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Bộ Công an

 

1.2.

Đề án Phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới (Quyết định 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của TTCP):

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn, tiêu chí phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Xây dựng Bộ công cụ thu thấp số liệu và thí điểm cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cung cấp dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới.

Vụ Bình đẳng giới

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

1.3.

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cục Trẻ em

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

1.4.

Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Cục Trẻ em

Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

1.5

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Cục Trẻ em

Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

1.6.

Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Cục Trẻ em

Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

2

Giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Đôn đốc đẩy mạnh triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 (Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ):

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hàng năm

3

Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro cho phụ nữ khi kết hôn với người nước ngoài.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hàng năm

4

Giải quyết vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống

Đôn đốc đẩy mạnh triển khai Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thng trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025 (Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm

5

Nâng cao năng lực, tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác bình đẳng giới từ Trung ương đến địa phương

Vụ Bình đẳng giới

Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2018-2020

6

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội

Vụ Bình đẳng giới

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm

7

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở các bộ, ngành, địa phương

Vụ Bình đẳng giới

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Hàng năm

8

Đôn đốc triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

2018-2025

C. Nghiên cứu, xây dựng chính sách, Chương trình, Đề án

1

Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án giải việc làm cho người lao động lớn tuổi trong doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nữ

Cục Việc làm, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

2018-2020

2

Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế (người cao tuổi, đơn thân có hoàn cảnh khó khăn....)

Viện Khoa học, Lao động và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

2018-2020

3

Nghiên cứu, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhóm đối tượng là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (trong đó có lao động nữ).

Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Vụ Pháp chế, Vụ Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2018-2020

4

Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ có năng lực tham gia các lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội

Vụ Bình đẳng giới

Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nViệt Nam

2018- 2020

5

Xây dựng Bộ chỉ số xếp hạng thực hiện bình đẳng giới của Bộ/ngành và địa phương

Vụ Bình đẳng giới

Các Bộ, ngành và địa phương

2019 - 2020

6

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá chính sách đối với nữ giáo viên tại những vùng khó khăn và đề xuất giải pháp

Vụ Bình đẳng gii

Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo

2019

7

Đôn đốc ban hành hướng dẫn thực hiện quy định hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi (theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP)

Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác

2019

8

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phục vụ việc xây dựng các chính sách, pháp luật đã nêu tại Mục A

Vụ Bình đẳng giới

Các cơ quan, tổ chức có liên quan

2018-2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 137/QĐ-LĐTBXH

385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377400