• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 137/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn v nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số lượng, chức danh đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của đu mối kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm tham mưu với Thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và được hưởng mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Căn cứ số lượng, chức danh được phê duyệt tại quyết định này, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, gửi danh sách công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, theo dõi và phối hợp trong công tác.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ-Cục KSTTHC (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- VPUB; LĐVP, QTTV (V), KSTT;
- Lưu: VT, KSTT.
2018 Th.KSTT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

DANH SÁCH

ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

TT

Đơn vị

Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

2

Sở Tài chính

01 Lãnh đạo Sở

01 Phó Chánh Văn phòng Sở

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

4

Sở Công thương

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

5

Sở Khoa học Công nghệ

01 Lãnh đạo Sở

01 Phó Chánh Văn phòng S

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

01 Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng pháp chế

7

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

01 Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng tổ chức, pháp chế

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

9

Sở Thông tin và Truyền thông

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

10

Sở Giao thông Vận tải

01 Lãnh đạo Sở

01 Phó trưởng phòng Pháp chế - an toàn

11

Sở Xây dựng

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 Lãnh đạo Sở

01 Phó Chánh Văn phòng Sở

13

Sở Nội vụ

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

14

Sở Y tế

01 Lãnh đạo Sở

Chánh Văn phòng Sở

15

Sở Tư pháp

01 Lãnh đạo Sở

Chánh văn phòng Sở

16

Văn phòng UBND tỉnh

01 Lãnh đạo Văn phòng

Công chức Phòng Kiểm soát TTHC

17

Thanh tra tỉnh

01 Lãnh đạo Thanh tra

Chánh Văn phòng Thanh tra

18

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

01 Lãnh đạo Ban

Chánh Văn phòng Ban

19

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

01 Lãnh đạo UBND huyện, thành phố.

01 Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố.

20

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

01 Công chức Văn phòng-thống kê xã, phường, thị trấn.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 137/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375903