• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 1375/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 94 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1375/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Quy trình số: 01

- Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động;

- Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh;

- Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. (Thời hạn xử lý 30 ngày);

- Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định trợ cấp

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Dự thảo Quyết định trợ cấp

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Quyết định trợ cấp

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định trợ cấp

Bước 5

Phê duyệt Quyết định trợ cấp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 6

Chuyển Quyết định trợ cấp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định trợ cấp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày

2. Quy trình số: 02

- Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần;

- Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần;

- Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ;

- Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến'

- Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết;

- Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Quyết định trợ cấp

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

6 ngày

Dự thảo Quyết định trợ cấp

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Quyết định trợ cấp

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định trợ cấp

Bước 5

Phê duyệt Quyết định trợ cấp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 6

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định trợ cấp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

3. Quy trình số: 03

- Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

+ Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

+ Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

+ Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

+ Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra (thời gian theo kết quả điều tra)

- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Quyết định hưởng lại chế độ

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

Dự thảo Quyết định hưởng lại chế độ

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định hưởng lại chế độ

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định hưởng lại chế độ

Bước 5

Phê duyệt Quyết định hưởng lại chế độ

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định hưởng lại chế độ

Bước 6

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định hưởng lại chế độ

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định hưởng lại chế độ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

4. Quy trình số: 04

- Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh;

- Thủ tục giám định vết thương còn sót

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

14 ngày

Hồ sơ và Văn bản giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương

Bước 3

 Tiếp nhận biên bản giám định y khoa quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và dự thảo quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định trợ cấp

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

8 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 5

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định hưởng lại chế độ

Bước 6

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định hưởng lại chế độ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 25 ngày

5. Quy trình số: 05

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ và giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

9 ngày

Hồ sơ và Văn bản giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh

Bước 3

Sở Y tế, Hội đồng Y khoa tỉnh cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ

Sở Y tế, Hội đồng Y khoa tỉnh

10 ngày

Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ

Bước 4

 Tiếp nhận Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ và dự thảo quyết định trợ cấp

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

8 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 5

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 6

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định trợ cấp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 30 ngày

6. Quy trình số: 06

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

15 ngày

Dự thảo Văn bản đề nghị đính chính

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản đề nghị đính chính

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Văn bản đề nghị đính chính

Bước 5

Phê duyệt Văn bản đính chính

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Văn bản đính chính

Bước 6

Chuyển Văn bản đính chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Văn bản đính chính

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản đính chính

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 20 ngày

7. Quy trình số: 07

- Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

+ Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nơi quản lý hồ sơ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu thông tin và dự thảo Văn bản chuyển hồ sơ

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Dự thảo Văn bản chuyển hồ sơ

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản Văn bản chuyển hồ sơ

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Văn bản chuyển hồ sơ

Bước 5

Phê duyệt Văn bản chuyển hồ sơ

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Văn bản chuyển hồ sơ

Bước 6

Hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi các nhân cư trú

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Hồ sơ di chuyển

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày

+Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển đến

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu thông tin và dự thảo Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

6 ngày

Dự thảo Văn Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Bước 5

Phê duyệt Văn bản Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Bước 6

Chuyển Kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

8. Quy trình số: 08

- Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định (Cục Người có công)

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

14 ngày

Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định

Bước 3

Nhận được kết quả thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện (kèm hồ sơ đã thẩm định) ra Hội đồng giám định y khoa

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

10 ngày

Hồ sơ và Văn bản giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh

Bước 4

Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền tổ chức khám giám định, xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, chuyển biên bản giám định y khoa đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi

Sở Y tế, Hội đồng Y khoa tỉnh; Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

8 ngày

Biên bản giám định lại thương tật; dự thảo Quyết định trợ cấp

Bước 5

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 6

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định trợ cấp

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định trợ cấp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 35 ngày

9. Quy trình số: 09

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

Không quy định về thời gian

Dự thảo Văn thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật

Bước 3

Phê duyệt Dự thảo Văn thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Văn thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tậ

Bước 4

Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Văn thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tậ

Bước 5

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tậT

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định thời gian

10. Quy trình số: 10

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

Không quy định về thời gian

Bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định thời gian

11. Quy trình số: 11

- Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

+Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nơi quản lý mộ liệt sĩ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

 Có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

8 ngày

Văn bản đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

Bước 4

Tiếp nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

20 ngày

Chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 30 ngày

+Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là nơi quản lý hồ sơ gốc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ liệt sĩ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ

Lãnh đạovà chuyên viên phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

3 ngày

Kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ

Bước 6

Chuyển Kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ liệt sĩ

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày

12. Quy trình số: 12

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

11 ngày

Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK)

Bước 4

Phê duyệt Sổ quản lý; Sổ theo dõi

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Sổ quản lý; Sổ theo dõi

Bước 5

Chuyển Sổ quản lý; Sổ theo dõi cho Phòng Lao động-TB&XH

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Sổ quản lý; Sổ theo dõi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày

13. Quy trình số: 13

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Kim tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, dự thảo Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mu số 03-ƯĐGD) đối với các trường hợp đủ điều kiện

Lãnh đạo và công chức phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

3 ngày

Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Bước 4

Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Bước 5

Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Bước 6

Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày

14. Quy trình số: 14

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/4 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách Thương binh liệt sĩ và Bảo trợ xã hội

1/4 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ. Dự thảo Biên bản bàn giao, Quyết định di chuyển và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ, trình Lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Dự thảo Biên bản bàn giao, Quyết định và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Biên bản bàn giao, Quyết định và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1/4 ngày

Chuyển Biên bản bàn giao, Quyết định và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bước 5

Ký duyệt Biên bản bàn giao, Quyết định và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày

Duyệt cho ban hành Biên bản bàn giao, Quyết định và Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho phòng Kế hoạch - Tài chính để thực hiện chi hỗ trợ tiền di chuyển hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ

Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở

1/2 ngày

Duyệt phiếu chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đã duyệt

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Kết quả giải quyết

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 03 ngày

15. Quy trình số: 15

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo Tờ trình và Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách trình UBND tỉnh, trình Lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình và Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Tờ trình và Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Chuyển Tờ trình và Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình và Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Duyệt cho ban hành Tờ trình và dự thảo Quyết định trợ cấp một lần kèm danh sách

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày làm việc

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đã duyệt

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

16. Quy trình số: 16

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định hoặc thông báo

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 5

Phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sớ

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định hoặc thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

17. Quy trình số: 17

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và quyết định gia hạn cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định hoặc thông báo

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 5

Phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định hoặc thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:10 ngày làm việc

18. Quy trình số: 18

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và quyết định gia giải quyết

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1/2 ngày làm việc

 

Bước 5

Phê duyệt Quyết định hoặc thông báo

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản tiếp nhận

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày làm việc

Văn bản tiếp nhận

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản tiếp nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

19. Quy trình số: 19

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và quyết định gia giải quyết

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở

Bước 4

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

20. Quy trình số: 20

- Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Giấy chứng nhận chứng nhận (Giấy phép)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận (Giấy phép)

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1/2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận (Giấy phép)

Bước 5

Phê duyệt Gchứng nhận (Giấy phép)

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận (Giấy phép)

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

Trong ngày

Giấy chứng nhận (Giấy phép)

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy chứng nhận (Giấy phép)

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:05 ngày

21. Quy trình số: 21

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Quyết định giải thể

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định giải thể

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định giải thể

Lãnh đạo phòng Chính sách TBLS&BTXH

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định giải thể

Bước 5

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

 Quyết định

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:15 ngày

22. Quy trình số: 22

- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh;

- Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Quyết định

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 ngày làm việc

Quyết định

Bước 4

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

23. Quy trình số: 23

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, trẻ em lang thang xin ăn (đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ) vào cơ sở trợ giúp xã hội được thực hiện 

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận ngay

 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ

Bước 2

Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể).

Cán bộ Cơ sở trợ giúp xã hội

Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định

Hồ sơ tiếp nhận

Bước 3

Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng

Cán bộ Cơ sở trợ giúp xã hội

Ngay sau khi tiếp nhận

Bản đánh giá

Bước 4

Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Cơ sở trợ giúp xã hội

25 ngày

Thông báo

Bước 5

Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng

Cơ sở trợ giúp xã hội

Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng

Quyết định

Bước 6

Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định, Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch

Cán bộ Cơ sở trợ giúp xã hội

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

24. Quy trình số: 24

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Quyết định

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Theo thỏa thuận

Quyết định

Bước 4

Phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định thời gian

25. Quy trình số: 25

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc, trong đó:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Văn bản

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1 ngày làm việc

 

Bước 5

Phê duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 6

Chuyển UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

7 ngày ngày làm việc

Kèm theo hồ sơ

Bước 7

Tiếp nhận Kết quả từ UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Kèm theo hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 22 ngày làm việc

26. Quy trình số: 26

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

- Thủ tục “Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”;

 Thời gian thực hiện: 14 ngày làm việc, trong đó:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Văn bản

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1/2 ngày làm việc

 

Bước 5

Phê duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 6

Chuyển UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

7 ngày ngày làm việc

Kèm theo hồ sơ

Bước 7

Tiếp nhận Kết quả từ UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày

Kèm theo hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:14 ngày làm việc

27. Quy trình số: 27

 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc, trong đó:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc.

+ UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Văn bản

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

1/2 ngày làm việc

 

Bước 5

Phê duyệt Văn bản

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản đề nghị

Bước 6

Chuyển UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

5 ngày ngày làm việc

Kèm theo hồ sơ

Bước 7

Tiếp nhận Kết quả từ UBND tỉnh

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày

Kèm theo hồ sơ

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:10 ngày làm việc

28. Quy trình số: 28

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngay sau khỉ đủ hồ sơ

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang

Lãnh đạo Chi Trung tâm Chữa bệnh Lao động Xã hội

Ngay sau khi đủ hồ sơ thủ tục

Quyết định

Bước 3

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Ngay sau khi nhận được hồ sơ

29. Quy trình số: 29

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Văn bản thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Lãnh đạo phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

1/2 ngày làm việc

Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Bước 5

Phê duyệt Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Thông báo và hướng dẫn hoặc giấy xác nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

30. Quy trình số: 30

 Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

 Lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Lãnh đạo phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

1 ngày làm việc

Sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Bước 5

Phê duyệt sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày làm việc

Sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

31. Quy trình số: 31

 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo Quyết định thành lập

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

15 ngày

Dự thảo Quyết định thành lập

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Quyết định thành lập

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định thành lập

Bước 5

Phê duyệt Quyết định thành lập

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Quyết định thành lập

Bước 6

Chuyển Quyết định đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định thành lập

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 20 ngày

32. Quy trình số: 32

 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, Dự thảo tờ trình phê duyệt Quyết định

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

7 ngày

Dự thảo tờ trình phê duyệt Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo tờ trình

Bước 5

Phê duyệt tờ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tờ trình

Bước 6

Phê duyệt Dự thảo Quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh

1/2 ngày

Quyết định

Bước 7

Chuyển Quyết định cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày

Quyết định

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

33. Quy trình số: 33

 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp;

 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo giấy chứng nhận

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

7 ngày

Dự thảo giấy chứng nhận

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo giấy chứng nhận

Lãnh đạo phòng Dạy nghề

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo giấy chứng nhận

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Giấy chứng nhận

Bước 6

Chuyển Quyết định trợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Giấy chứng nhận

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy chứng nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

34. Quy trình số: 34

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo thông báo

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày

Dự thảo thông báo

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo thông báo

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo thông báo

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo thông báo

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Thông báo

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Thông báo

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 5 ngày

35. Quy trình số: 35

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không quy định

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

Không quy định

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Quyết định

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

Không quy định

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không quy định

Quyết định

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

Không quy định

Quyết định

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

36. Quy trình số: 36

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN);

- Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Quyết định

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Quyết định

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Quyết định

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Quyết định

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày

37. Quy trình số: 37

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày

Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Giấy xác nhận khai báo

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Giấy xác nhận khai báo

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Giấy xác nhận khai báo

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy xác nhận khai báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày

38. Quy trình số: 38

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Văn bản trả lời

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

Dự thảo Văn bản trả lời

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản trả lời

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Văn bản trả lời

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Văn bản trả lời

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Văn bản trả lời

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Văn bản trả lời

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản trả lời

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 10 ngày

39. Quy trình số: 39

Đăng ký hợp đồng cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Văn bản trả lời

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày

Dự thảo Văn bản trả lời

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản trả lời

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ kèm theo Dự thảo Văn bản trả lời

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Văn bản trả lời

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Văn bản trả lời

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Văn bản trả lời

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản trả lời

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày

40. Quy trình số: 40

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Văn bản thông báo

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản thông báo

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Văn bản thông báo

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày

41. Quy trình số: 41

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Văn bản xác nhận

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Dự thảo Văn bản xác nhận

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Văn bản xác nhận

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Dự thảo Văn bản xác nhận

Bước 5

Phê duyệt Dự thảo Văn bản xác nhận

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Văn bản xác nhận

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày

Văn bản xác nhận

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Văn bản xác nhận

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 03 ngày

42. Quy trình số: 42

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Giấy phép lao động

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày

Dự thảo Giấy phép lao động

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Giấy phép lao động

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Dự thảo Giấy phép lao động

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Giấy phép lao động

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1 ngày

Giấy phép lao động

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy phép lao động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 07 ngày

43. Quy trình số: 43

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; Dự thảo Giấy phép lao động

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Dự thảo Giấy phép lao động

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo Giấy phép lao động

Lãnh đạo phòng Việc làm – An toàn lao động

1/2 ngày

Dự thảo Giấy phép lao động

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Giấy phép lao động

Bước 6

Chuyển Thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày

Giấy phép lao động

Bước 7

Trả kết quả

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trong ngày

Giấy phép lao động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 03 ngày

44. Quy trình số:44

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo Giấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

45. Quy trình số: 45

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo cấp lại Giấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2 ngày làm việc

Dự thảo cấp lại Giấy phép

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Dự thảo cấp lại Giấy phép

Bước 5

Phê duyệt cấp lại Giấy phép

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

46. Quy trình số: 46

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định và dự thảo văn bản gia hạn Giấy phép

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 ngày làm việc

Dự thảo văn bản gia hạn Giấy phép

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1/2 ngày làm việc

Dự thảo văn bản gia hạn Giấy phép

Bước 5

Phê duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản gia hạn Giấy phép

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sớ

1/2 ngày làm việc

Văn bản gia hạn Giấy phép

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Văn bản gia hạn Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05ngày làm việc

47. Quy trình số: 47

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 ngày làm việc

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ kèm Phiếu Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bước 3

Thẩm định hồ sơ vàphương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm

Công chức được giao xử lý hồ sơ

23 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình phê duyệt Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Việc làm - ATLĐ

1 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình phê duyệt Quyết định

Bước 5

Xem xét, trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Tờ trình phê duyệt Quyết định

Bước 6

Phê duyệt văn bản

UBND tỉnh

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư Sớ

1 ngày làm việc

Quyết định

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1ngày làm việc

Văn bản gia hạn Giấy phép

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

48. Quy trình số: 48

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm Giới thiệu việc làm: 2 ngày làm việc.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 18 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Phiếu hẹn trả cho cá nhân

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ của công dân

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 3

Ký Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

18 ngày làm việc

Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ huyện

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Chuyển Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 20 ngày

49. Quy trình số: 49

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm Giới thiệu việc làm: 1 ngày làm việc.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 1 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của cá nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Sau 02 ngày làm việc không khai báo việc tìm kiếm việc làm, trình Lãnh đạo Trung tâm xem xét

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định tạm dừng cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 3

Ký Quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày làm việc

Quyết định tạm dừng cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Quyết định tạm dừng cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/4 ngày làm việc

Chuyển Quyết định tạm dừng trợ cấp thất nghiệp cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 02 ngày

50. Quy trình số: 50

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra thông báo của người lao động về việc tìm kiếm việc làm

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định tiếp tục cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 3

Ký Quyết định tiếp tục cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày làm việc

Quyết định tiếp tục cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Quyết định tiếp tục cho hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/4 ngày làm việc

Chuyển Quyết định tiếp tục cho hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 02 ngày làm việc

51. Quy trình số: 51

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của cá nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 3

Ký Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày làm việc

Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/4 ngày làm việc

Chuyển Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 02 ngày

52. Quy trình số: 52

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi)

- Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm giới thiệu việc làm: 02 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra đơn đề nghị, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của cá nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình lãnh đạo Trung tâm ra thông báo

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

- Chuyển hồ sơ, giấy giới thiệu đến nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến.

- Gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Giấy giới thiệu, Thông báo

Bước 3

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Giấy giới thiệu, Thông báo

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Chuyển Giấy giới thiệu, thông báo cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 02 ngày

53. Quy trình số: 53

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Kiểm tra giấy giới thiệu hưởng trợ cấp thất nghiệp của cá nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình lãnh đạo Trung tâm ra thông báo

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Gửi thông báo Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1/2 ngày làm việc

Thông báo

Bước 3

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Thông báo

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày làm việc

Chuyển thông báo cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 02 ngày

54. Quy trình số: 54

Giải quyết hỗ trợ học nghề

- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc, trong đó:

+ Trung tâm giới thiệu việc làm: 05 ngày làm việc.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

1

Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bước 1

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gửi cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao cho người lao động

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 3

Ký quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

10 ngày làm việc

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 ngày làm việc

Chuyển Quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho cá nhân

2

Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không thuộc diện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1

Người lao động có nhu cầu học nghề nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động có nhu cầu học nghề

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao cho người lao động

Lãnh đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 3

Ký quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

10 ngày làm việc

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày làm việc

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân,

Viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 ngày làm việc

Chuyển Quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho cá nhân

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 15 ngày

55. Quy trình số: 55

 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Không giới hạn

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Viên chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Không giới hạn

Tư vấn giới thiệu việc làm

Bước 3

Tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Viên chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Không giới hạn

Kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Bước 4

Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định

Viên chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Không giới hạn

Trả phiếu giới thiệu việc làm cho người lao động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 0 ngày

56. Quy trình số: 56

Thông báo về tìm kiếm việc làm hằng tháng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Không giới hạn

Xử lý hồ sơ

Bước 2

Tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Viên chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Không giới hạn

Tư vấn giới thiệu việc làm

Bước 3

Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm 

Viên chức phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Không giới hạn

Kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 0 ngày

57. Quy trình số: 57

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường làm tổn hại cho trẻ em

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP)

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã, Công an các cấp

1/8 ngày làm việc

Thông tin xử lý

Bước 2

Đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ em (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc

1/8 ngày làm việc

Đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại

Bước 3

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc

1/4 ngày làm việc

Cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 12 giờ khi nhận thông tin

58. Quy trình số: 58

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

1

Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế

Bước 1

đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế

 UBND cấp xã

02 ngày làm việc

 Xử lý đơn

Bước 2

Ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, theo đề nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc theo nguyện vọng của trẻ em

Ủy ban nhân dân cấp xã

03 ngày làm việc

Quyết định chấm dứt chăm sóc trẻ em

2

Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Bước 1

Kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cá nhân có thẩm quyền

05 ngày làm việc

Quyết định chấm dứt chăm sóc trẻ em

Tổng thời hạn giải quyết TTHC là 05 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Quy trình số: 01

Thủ tục “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

01 ngày làm việc

Dự thảo giấy giới thiệu

Bước 4

Ký Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy giới thiệu được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ huyện

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy giới thiệu được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ huyện

 

Chuyển giấy giới thiệu cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

2. Quy trình số: 02

Thủ tục “Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng LĐ-TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ huyện

1 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động -TB&XH

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản chi hỗ trợ tiền

Bước 4

Ký Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản chi hỗ trợ tiền được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Văn bản chi hỗ trợ tiền được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ huyện

1/2 ngày làm việc

Chuyển Văn bản chi hỗ trợ tiền cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 04 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Thời gian thực hiện: 28 ngày làm việc, trong đó:

+ HĐXD cấp xã: 10 ngày làm việc.

+ Niêm yết kết quả: 05 ngày làm việc.

+ UBND cấp xã: 03 ngày làm việc.

+ Phòng LĐ - TB&XH: 07 ngày làm việc.

+ UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

UBND xã

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Nhận hồ sơ, chuyển cho công chức phụ trách LĐ-TBXH

Bước 2

- Xem xét, thẩm định hồ sơ của đối tượng.

- HĐXD cấp xã họp xét duyệt

Công chức phụ trách Lao động -TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

9 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ, Biên bản Họp HĐXD

Bước 3

Niêm yết công khai kết quả xét duyệt của HĐXD cấp xã

Công chức phụ trách Lao động -TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

5 ngày làm việc

Thông báo kết quả họp xét của HĐXD cấp xã

Bước 4

Hoàn thiện Biên bản, dự thảo Tờ trình trình chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách LĐ - TB&XH cấp xã

1 ngày làm việc

Biên bản của HĐXD cấp xã, Dự thảo tờ trình kèm hồ sơ của đối tượng

Bước 5

Xem xét, ký hồ sơ trình UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Tờ trình, hồ sơ của đối tượng

Bước 6

Vào số , đóng dấu chuyển hồ sơ cho phòng Lao động - TB&XH qua bộ phận tiếp nhận và TKQ cáp huyện

Văn phòng UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Hồ sơ của đối tượng và tờ trình của cấp xã

2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 7

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 8

Thẩm định hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trình lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên phòng Lao động - TB&XH

6,5 ngày làm viêc

Dự thảo Quyết định

3

UBND huyện

Bước 9

Xem xét, phân công chuyên viên thẩm định/chuyên viên phụ trách thẩm định văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện/chuyên viên Văn phòng

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 10

Xem xét, thẩm định trình Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 11

Xem xét, ký duyệt văn bản điện tử

Lãnh đạo UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 12

In văn bản và trình ký văn bản giấy, chuyển bộ phận văn thư phát hành

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 13

Phát hành văn bản gửi bộ phận tiếp nhận và TKQ UBND cấp huyện, Phòng Lao động - TBXH và UBND huyện (Bản điện tử hoặc bản giấy)

Bộ phận văn thư UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 14

Chuyển kết quả giải quyết TTHC tới công dân

Văn phòng UBND cấp xã

1/4 ngày làm việc

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc

4. Quy trình số: 04

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh

Thời gian thực hiện: 06 ngày làm việc. Trong đó:

+ UBND cấp xã: 03 ngày làm việc.

+ Phòng LĐ - TB&XH: 03 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

UBND xã

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

½ ngày làm việc

Nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách Lao động - TB&XH

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức phụ trách Lao động -TB&XH

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ, dự thảo tờ trình

Bước 3

Ký Văn bản gửi Phòng Lao động - TB&XH

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại bộ phận tiếp nhận và TKQ cấp huyện

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

½ ngày làm việc

Tờ trình, hồ sơ của đối tượng

2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và TQK huyện

¼ ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động – TB&XH kem theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

¼ ngày làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh chi trả TCXH hàng tháng theo địa chỉ nơi cư trú mới trình Lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

3

UBND huyện

Bước 5

Xem xét, phân công cho chuyên viên phụ trách thẩm định/chuyên viên phụ trách thẩm định trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng thị xã/chuyên viên văn phòng

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 6

Thẩm định, trình Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo văn phòng thị xã

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 7

Xem xét, ký duyệt văn bản điện tử

Lãnh đạo UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản, trình ký lãnh đạo UBND huyện văn bản giấy và chuyển bộ phận văn thư của UBND huyện

Chuyên viên Văn phòng thị xã

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản (điện tử và văn bản giấy) gửi Bộ phận tiếp nhận và TQK huyện, UBND cấp xã, phòng Lao động - TB&XH

Bộ phận văn thư UBND huyện

1/8 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 10

Trả kết quả giả quyết TTHC cho công dân

Văn phòng UBND cấp xã

1/8 ngày làm việc

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 6 ngày làm việc

5. Quy trình số: 05

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó, 03 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại phòng Lao động - TB&XH và UBND huyện.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

UBND xã

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Công chức phụ trách LĐTBXH

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức phụ trách Lao động -TB&XH cấp xã

1 ngày làm việc

dự thảo Tờ trình

Bước 3

Ký Văn bản gửi Phòng Lao động - TB&XH

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại bộ phận tiếp nhận và TKQ huyện

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

1/2 ngày làm việc

Tờ trình, hồ sơ của đối tượng

2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và TQK huyện

1/2 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động – TB&XH kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

¼ ngày làm việc

Hồ sơ đối tượng

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh chi trả TCXH hàng tháng theo địa chỉ nơi cư trú mới trình Lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

dự thảo Quyết định

3

UBND huyện

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 5

Xem xét, phân công cho chuyên viên phụ trách thẩm định/chuyên viên phụ trách thẩm định trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện/chuyên viên văn phòng

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 6

Thẩm định, trình Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 7

Xem xét, ký duyệt văn bản điện tử

Lãnh đạo UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản, trình ký lãnh đạo UBND huyện văn bản giấy và chuyển bộ phận văn thư của UBND huyện

Chuyên viên văn phòng UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số, phát hành văn bản (điện tử và văn bản giấy) gửi Bộ phận tiếp nhận và TQK huyện

UBND cấp xã, phòng Lao động - TB&XH

Bộ phận văn thư UBND huyện

3/4 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 10

Trả kết quả giả quyết TTHC cho công dân

Văn phòng UBND cấp xã

1/4 ngày làm việc

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 8 ngày làm việc

6. Quy trình số: 06

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

UBND xã

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Công chức phụ trách Lao động - TB&XH xử lý.

Công chức TN&TKQ của UBND cấp xã

Không quy định

Nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Công chức phụ trách LĐTBXH

Bước 2

Nhận hồ sơ/tổ chức họp xét duyệt, trình chủ tịch UBND cấp xã dự thảo văn bản và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Công chức phụ trách LĐTBXH/HĐXD trợ giúp xã hội cấp xã

Không quy định

Xử lý hồ sơ, Biên bản họp Hội đồng XDTGXH, dự thảo Công văn/Tờ trình đề nghị

Bước 3

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND thị xã qua phòng Lao động - TB&XH huyện

Chủ tịch UBND cấp xã

Không quy định

Công văn/Tờ trình

Bước 4

Vào số, đóng dấu chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và TKQ huyện

Bộ phận Văn thư cấp xã

Không quy định

Hồ sơ đối tượng, Tờ trình/Công văn đề nghị

2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng thị xã

Không quy định

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động - TB&XH kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Xem xét, Phân công cho Công chức phụ trách xử lý

Lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH

Không quy định

Hồ sơ đối tượng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, xây dựng dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH

Công chức phòng Lao động TB&XH

Không quy định

dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo văn phòng thị xã thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

Không quy định

Dự thảo Quyết định

3

UBND huyện

Bước 5

Phân công cho chuyên phụ trách thẩm định/thẩm định văn bản, trình lãnh đạo văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng thị xã/chuyên viên văn phòng

Không quy định

Dự thảo Quyết định

Bước 6

Thẩm định văn bản, trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện

 

Dự thảo Quyết định

Bước 7

Xem xét, ký duyệt văn bản (Văn bản điên tử)

Lãnh đạo UBND huyện

Không quy định

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản và trình ký văn bản giấy; chuyển bộ phận văn thư phát hành

Chuyên viên văn phòng UBND huyện

Không quy định

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số, đóng dấu văn bản, phát hành văn bản (bản điện từ hoặc bản giấy) gửi Bộ phận TN&TKQ huyện, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp xã

Bộ phân văn thư thuộc Văn phòng UBND huyện

Không quy định

Quyết định được phát hành

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân

Văn phòng UBND cấp xã

Không quy định

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định

7. Quy trình số: 07

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng Bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc. Trong đó:

+ UBND cấp xã: 02 ngày làm việc;

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện: 03 ngày làm việc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

UBND xã

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

1/4 ngày làm việc

Nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Công chức phụ trách LĐTBXH

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND huyện

Công chức phụ trách LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

1 ngày làm việc

dự thảo Tờ trình

Bước 3

Ký Văn bản trình UBND huyện

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/4 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Bộ phận tiếp nhận và TKQ huyện

Bộ phận văn phòng UBND cấp xã

1/2 ngày làm việc

Tờ trình, hồ sơ của đối tượng

2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN và TKQ thuộc UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động - TB&XH kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ đối tượng

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, chuyển dự thảo quyết định cho Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

3

UBND huyện

Bước 5

Xem xét, phân công chuyên viên phụ trách thẩm định/thẩm định văn bản trình lãnh đạo Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện/Chuyên viên Văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 6

Kiểm tra, thẩm định văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 7

Xem xét, Ký văn bản (văn bản điện tử)

Lãnh đạo UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản và trình lãnh đạo UBND huyện ký văn bản giấy, chuyển bộ phận văn thư phát hành

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND huyện tại , Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp xã

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân

Văn phòng UBND cấp xã

1/4 ngày làm việc

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

8. Quy trình số: 08

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động - TB&XH kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ đối tượng

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Quyết định trợ giúp

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, chuyển dự thảo Quyết định trợ giúp cho Lãnh đạo Văn phòng thị xã thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 5

Xem xét, phân công chuyên viên thẩm định/thẩm định văn bản trình lãnh đạo Văn phòng/trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng UBND/Chuyên viên Văn phòng UBND

1/4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 6

Xem xét, Ký Quyết định trợ giúp (Văn bản điện tử)

Lãnh đạo UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 7

In văn bản giấy và trình ký lãnh đạo UBND huyện, chuyển bộ phận văn thư phát hành

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 8

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng thị xã , phòng Lao động - TB&XH, tổ chức hoặc cá nhân

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND huyện

1/4 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 02 ngày làm việc

9. Quy trình số: 09

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyển giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

 

 

 

 

½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

 

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Bước 4

Ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Giấy chứng nhận được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

½ ngày làm việc

Chuyển giấy chứng nhận cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

10. Quy trình số: 10

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đã thay đổi hoặc cấp lại)

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

3 ngày làm việc

Dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đã thay đổi hoặc cấp lại)

Bước 4

Ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đã thay đổi hoặc cấp lại)

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/2 ngày làm việc

Giấy chứng nhận được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Giấy chứng nhận được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Chuyển giấy chứng nhận cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

11. Quy trình số: 11

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và TKQ thuộc UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giải thể cơ sở

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

12 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định giải thể

Bước 4

Ký Quyết định giải thể cơ sở

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định giải thể được lãnh đạo ký

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Quyết định giải thể được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

1 ngày làm việc

Quyết định giải thể được chuyển cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

12. Quy trình số: 12

 Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN và TKQ thuộc UBND huyện

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy phép hoạt động

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

12 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 4

Xem xét, Ký Giấy phép hoạt động

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được lãnh đạo ký

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được chuyển đến cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

13. Quy trình số: 13

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Lao động - TB&XH xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và TKQ thuộc UBND cấp huyện

½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1/4 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

12 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép hoạt động

Bước 4

Ký Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được lãnh đạo ký

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

¼ ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện

1 ngày làm việc

Giấy phép hoạt động được chuyển đến cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

14. Quy trình số: 14

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc. Trong đó:

+ UBND cấp xã thực hiện 15 ngày làm việc (HĐXD cấp xã: 08 ngày, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã: 07 ngày)

+ Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 07 ngày làm việc

+ UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc

+ Cơ sở trợ giúp xã hội 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

 

Cấp xã

 

 

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH xử lý hồ sơ.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

½ ngày

Nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức phụ trách Lao động – TB&XH

Bước 2

Thẩm tra, xử lý hồ sơ, họp HĐXD cấp xã

Công chức phụ trách LĐ-TB&XH/Hội đồng xét duyệt cấp xã

05 ngày làm việc

Biên bản họp HĐXD

Bước 3

Niêm yết công khai kết quả xét duyệt

HĐXD cấp xã

07 ngày làm việc

 

Thông báo kết quả họp HĐXD

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức phụ trách LĐ-TB&XH cấp xã

1 ngày làm việc

Dự thảo Trờ trình, hồ sơ của đối tượng

Bước 5

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày làm việc

Tờ trình

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ – TB&XH qua Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện

Bộ phận Văn phòng UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Hồ sơ của đối tượng, Tờ trình

2

 

Cấp huyện

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ – TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện

½ ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động –TB&XH kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

½ ngày làm việc

Hồ sơ của đối tượng

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng trình Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH

5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/văn bản đề nghị

Bước 4

Xem xét, chuyển văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/văn bản đề nghị

Bước 5

Xem xét, giao nhiện vụ cho chuyên viên phụ trách thẩm định/Thẩm định văn bản, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện/Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/văn bản đề nghị

Bước 6

Kiểm tra, thẩm định trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/văn bản đề nghị

Bước 7

Xem xét, Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng (Văn bản điện tử)

Lãnh đạo UBND cấp huyện

½ ngày làm việc

Quyết định/văn bản đề nghị được lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản giấy và trình ký Lãnh đạo UBND cấp huyện, gửi bộ phận Văn thư phát hành

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Quyết định/văn bản đề nghị được lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ cấp huyện, Phòng Lao động – TB&XH, Cơ sở trợ giúp xã hội

Bộ phận văn thư Văn phòng cấp huyện

1 ngày làm việc

Quyết định/văn bản đề nghị được phát hành

3

 

Cơ sở Trợ giúp xã hội

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho người đứng đầu Cơ sở trợ giúp xã hội xử lý.

Bộ phận TN&TKQ Cơ sở trợ giúp xã hội

½ ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển lãnh đạo cơ sở trợ giúp XH

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

½ ngày làm việc

Hồ sơ của đối tượng

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng

Chuyên viên Cơ sở trợ giúp xã hội

5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng

Lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội

½ ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo cơ sở trợ giúp XH ký

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện và Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện

Bộ phận văn thư Cơ sở trợ giúp xã hội

½ ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 6

- Tiếp nhận văn bản

- Xác nhận trên phần mềm một cửa;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện hoặc Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện

 

Quyết định

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 32 ngày làm việc

Ghi chú:

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện thì TTHC dừng lại tại Bước 9, mục 2.

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện thì TTHC thực hiện đến Bước 4.

15. Quy trình số: 15

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

 

Cấp xã

 

 

Bước 1

Lập Biên bản, hoàn thiện hồ sơ của đối tượng, dự thảo văn bản đề nghị tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở BTXH trình chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách LĐTB&XH cấp xã

Giải quyết ngay

Hồ sơ của đối tượng, dự thảo Tờ trình/Công văn

Bước 2

Xem xét, ký văn bản đề nghị trình UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Tờ trình, công văn

Bước 3

Vào số, đóng dấu văn bản và gửi hồ sơ về phòng Lao động -Thương binh và Xã hội qua bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Văn phòng UBND cấp xã

½ ngày làm việc

Hồ sơ đối tượng, Tờ trình/Công văn

2

 

Cấp huyện

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ – TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND cấp huyện

½ ngày làm việc

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho phòng Lao động –TB&XH kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

½ ngày làm việc

 

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng trình Lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH

4 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/Công văn đề nghị

Bước 4

Xem xét, chuyển văn bản cho Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện thẩm định

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/Công văn đề nghị

Bước 5

Xem xét, giao nhiện vụ cho chuyên viên phụ trách thẩm định/Thẩm định văn bản, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng thị xã/Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/Công văn đề nghị

Bước 6

Kiểm tra, thẩm định văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định/Công văn đề nghị

Bước 7

Xem xét, Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Văn bản đề nghị cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng (Văn bản điện tử)

Lãnh đạo UBND cấp huyện

½ ngày làm việc

Quyết định/Công văn đề nghị đượ lãnh đạo ký bản điện tử

Bước 8

In văn bản giấy và trình ký Lãnh đạo UBND cấp huyện, gửi bộ phận Văn thư phát hành

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

½ ngày làm việc

Quyết định/Công văn đề nghị đượ lãnh đạo ký bản giấy

Bước 9

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho bộ phận TN&TKQ cấp huyện, Phòng Lao động – TB&XH, Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bộ phận văn thư Văn phòng cấp huyện

1 ngày làm việc

Quyết định/Công văn được phát hành

3

Đưa, bàn giao đối tượng cho cơ sở BTXH.

UBND cấp xã

 

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

16. Quy trình số: 16

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân/tổ chức;

- Báo cáo Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cán bộ TN&TKQ cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng và chuyển lãnh đạo cơ sở trợ giúp XH

Bước 2

Phân công cán bộ giải quyết

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Hồ sơ đối tượng

Bước 3

Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quyết định tiếp nhận đối tượng

CCVC cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng

Bước 4

Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp thị và người hoặc thân nhân người có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quyết định tiếp nhận được ký giữa hai bên

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho cá nhân

Bộ phận Văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quyết định tiếp nhận được phát hành (cho đối tượng và Cơ sở trợ giúp XH)

Bước 6

Tiếp nhận đối tượng.

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp XH

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: theo thỏa thuận

17. Quy trình số: 17

Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân/tổ chức;

- Báo cáo Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cán bộ TN&TKQ cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1 ngày làm việc

 

Tiếp nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Cơ sở trợ giúp

Bước 2

Phân công cán bộ giải quyết

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1 ngày làm việc

Hồ sơ cá nhân/ tổ chức

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định dừng trợ giúp xã hội

CCVC cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

6 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Ký Quyết định dừng trợ giúp xã hội.

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo Cơ sở ký

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho cá nhân

Bộ phận văn thư cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 6

Bàn giao đối tượng

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

18. Quy trình số: 18

Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc, trong đó UBND cấp xã thực hiện 03 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 05 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

Cấp xã

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

Công chức Văn hóa-Xã hội tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 2

Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến).Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

Công chức VH-XH tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã / Hội đồng xét duyệt cấp xã

14 giờ = 1,75 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 3

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp xã

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ về Bộ phận TN và TKQ cấp huyện

Công chức Văn phòng-Thống kê và Công chức VH-XH tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

2 giờ = 0,25 ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ chuyển cấp huyện

2

Cấp huyện

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ – TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn cấp thị. Kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH

3 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 4

Ký Tờ trình trình UBND cấp thị phê duyệt Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Tờ trình được phê duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Tờ trình được ban hành

Bước 6

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ – TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện thụ lý

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ được chuyển cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

1 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 8

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Dự thảo được phê duyệt

Bước 9

Ký Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Lãnh đạo UBND cấp huyện

4 giờ = 0,5 ngày làm việc

Quyết định được ký duyệt

Bước 10

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn thư Văn phòng cấp huyện

2 giờ=0, 25 ngày làm việc

Quyết định được ban hành

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

2 giờ=0, 25 ngày làm việc

Chuyển QĐ cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 11 ngày làm việc

19. Quy trình số 19.

Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, trong đó Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 03 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

Trung tâm CB-GD-LĐXH

 

 

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan xử lý hồ sơ.

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

Công chức Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 3

Ký Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Ký Văn bản trình UBND cấp huyện

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH tại Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn phòng Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ chuyển cấp huyện

2

Cấp huyện

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ – TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn cấp thị. Kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 4

Ký Tờ trình trình UBND thị xã phê duyệt Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Tờ trình được phê duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND cấp huyện

Bộ phận văn thư Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Tờ trình được ban hành

Bước 6

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ được chuyển cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 8

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Dự thảo được phê duyệt

Bước 9

Ký Quyết định hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

Lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Quyết định được ký duyệt

Bước 10

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn thư Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Quyết định được ban hành

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Chuyển QĐ cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

20. Quy trình số: 20

Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, trong đó Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thực hiện 02 ngày làm việc, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện 03 ngày làm việc và UBND cấp huyện giải quyết trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

1

 

Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

 

 

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan xử lý hồ sơ.

CCVC tại Bộ phận TN&TKQ của Chữa bệnh -GD-LĐXH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

Công chức Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

1 ngày làm việc

Xử lý hồ sơ

Bước 3

Ký Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Ký Văn bản gửi Phòng LĐ-TBXH

Bước 4

Vào số văn bản, đóng dấu và thu phí, lệ phí (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng LĐ - TB&XH cấp huyện

Bộ phận văn phòng Trung tâm Chữa bệnh -GD-LĐXH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ chuyển Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

2

 

Cấp huyện

 

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã; Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH xử lý.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn cấp thị. Kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình, Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH

1 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 4

Ký Tờ trình trình UBND thị xã phê duyệt Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai

Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Tờ trình được phê duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng cấp thị

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động - TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Tờ trình được ban hành

Bước 6

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng LĐ - TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện thụ lý

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ được chuyển cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 8

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Dự thảo được phê duyệt

Bước 9

Ký Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai

Lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Quyết định được ký duyệt

Bước 10

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn thư Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Quyết định được ban hành

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho UBND cấp xã.

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Chuyển QĐ cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

21 . Quy trình số: 21

Thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH xử lý

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

04 giờ làm việc

Nhận hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Tổng hợp, xử lý thông tin kèm theo báo cáo thang lương, bảng lương và lưu văn bản.

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

Không quy định thời gian

Tổng hợp, xử lý thông tin kèm theo báo cáo thang lương, bảng lương và lưu văn bản.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: Không quy định thời gian

22. Quy trình số: 22

Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn cấp thị. Kèm phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, xây dựng các dự thảo Tờ trình và Quyết định giải quyết tranh chấp

Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH

2 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 4

Ký Tờ trình trình UBND cấp thị phê duyệt Quyết định giải quyết tranh chấp

Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình được phê duyệt

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng cấp huyện tại

Bộ phận Văn thư Phòng Lao động – TB&XH

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình được ban hành

Bước 6

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Phòng Lao động – TB&XH và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện thụ lý

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Tờ trình kèm hồ sơ được chuyển cho chuyên viên Văn phòng cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng cấp huyện

06 giờ = ¾ ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 8

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Dự thảo được phê duyệt

Bước 9

Ký Quyết định giải quyết tranh chấp

Lãnh đạo UBND cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Quyết định được ký duyệt

Bước 10

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả(điện tử và giấy) cho Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

Bộ phận Văn thư Văn phòng cấp huyện

02 giờ = ¼ ngày làm việc

Quyết định được ban hành

Bước 11

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

 

Chuyển QĐ cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

23. Quy trình số 23

Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

11,5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Ký Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

04 giờ = ½ ngày làm việc

Quyết định phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

Bộ phận TN&TKQ của cấp huyện

 

Chuyển quyết định cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 14 ngày làm việc

24. Quy trình số 24

Thủ tục “Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả /sản phẩm

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

1 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định hỗ trợ

Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH

6 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Ký Quyết định hỗ trợ

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định được lãnh đạo ký duyệt

Bước 5

Làm thủ tục phát hành văn bản, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

Bộ phận Văn thư Phòng LĐ-TB&XH

1 ngày làm việc

Quyết định được phát hành

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ Phòng LĐ-TB&XH

 

Chuyển Quyết định cho cá nhân/tổ chức

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1. Quy trình số: 01

- Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

- Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1 tiếng

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 tiếng

Hồ sơ đã được thẩm định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

2 tiếng

Phê duyệt vào hồ sơ

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1 tiếng

Hồ sơ đã được phê duyệt

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1 tiếng

Hồ sơ đã được phê duyệt

Tổng thời hạn giải quyết TTHC:01 ngày làm việc

2. Quy trình số: 02

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

7 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định

Bước 3

Đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật

Chủ tịch UBND cấp xã, thành viên Hội đồng thẩm định

15 ngày

Hồ sơ đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật

Bước 4

Lập hồ sơ gửi hội đồng giám định y khoa xác định mức độ khuyết tật

UBND cấp xã

3 ngày

Hồ sơ đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật

Bước 5

Xác định mức độ khuyết tật và gửi về UBND cấp xã

Hội đồng giám định y khoa

5 ngày

Kết quả xác định mức độ khuyết tật về UBND cấp xã

Bước 6

Dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật. Trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 ngày

Dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật

Bước 7

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 35 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Đổi, cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm dự thảo Giấy xác nhận

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

4. Quy trình số: 04

- Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

- Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

Không quy định

Quyết địnhđã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày

Quyết định đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: không quy định

5. Quy trình số: 05

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Giấy chứng nhận trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

08 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Giấy chứng nhận

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Giấy chứng nhận đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Giấy chứng nhận đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Giấy chứng nhận đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

6. Quy trình số: 06

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc

7. Quy trình số: 07

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 06 ngày làm việc

8. Quy trình số: 08

- Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

- Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc

9. Quy trình số: 09

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định phê duyệt và kế hoạch hỗ trợ, can thiệptrình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định, Kế hoạch

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định, kế hoạch đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định, kế hoạch đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định, kế hoạch đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

10. Quy trình số: 10

- Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

- Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

13 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

11. Quy trình số: 11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

½ ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định

Bước 3

Xác nhận hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ sở trợ giúp xã hội

UBNX cấp xã

01 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định

Bước 4

Gửi danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình thay thế đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện để thẩm định

Cơ sở trợ giúp xã hội

01 ngày

Danh sách trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình thay thế đã được ký

Bước 5

Thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

9 ngày

Danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình thay thế đã được thẩm định

Bước 6

Chuyển danh sách và hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

01 ngày

Danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình thay thế đã được thẩm định

Bước 7

Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 8

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

½ ngày

Quyết định đã được ký

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

½ ngày

Quyết định, đã được ký

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

½ ngày

Quyết định, đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

12. Quy trình số: 12

- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

- Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/

sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1/2 ngày

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Quyết định trình lãnh UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

Hồ sơ đã được thẩm định kèm Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp xã

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2 ngày

Quyết định, đã được ký

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1375/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1375/QĐ-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438492