• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2013 công bố Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang

Tải về Quyết định 1376/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về cải cách hành chính năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang như sau:

- Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang có tên miền http://caicachhanhchinh.haugiang.gov.vn là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về quy định hành chính của tỉnh.

- Cung cấp toàn bộ thủ tục hành chính 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Cung cấp các dịch vụ công, thông tin và văn bản về cải cách hành chính.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý, điều hành và phối hợp với Sở Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật các thông tin về quy định hành chính, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh; đồng thời tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về quy định hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1376/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1376/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205623