• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 1379/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1379/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 441/TTr-UBND ngày 17/10/2014 về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng (bao gồm thị trấn Kỳ Anh và các xã Kỳ Trình, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương), huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (Công thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1379/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1379/QĐ-BXD

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258688