• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1379/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG CỨU HỘ, CỨU NẠN NGOẠI ĐÊ HỒI THUẦN, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Viễn tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 27/9/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1814/BC-KHĐT ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư dự án.

1. Mc tiêu đầu tư

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn được đầu tư xây dựng, sẽ góp phần cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông của địa phương nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân, đồng thời phục vụ phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tiểu khu I, huyện Kim Sơn.

2. Quy mô đầu tư

- Phần đường: Quy mô tuyến đường cấp B loại địa hình đồng bằng theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014. Chiều dài tuyến đường là 3,04 Km. Điểm đu giao với đường Nam Sông Ân; điểm cuối giao với đê hữu Đáy.

+ Chiều rộng nền đường Bnền = 0,75 + 2 x 1,75 + 0,75 = 5,0m.

+ Chiều rộng mặt đường Bmặt = 2 x 1,75 = 3,5m.

+ Chiều rộng lề đất Blề đất = 2 x 0,75 = 1,5m.

+ Độ dốc ngang mặt đường imặt = 2,0%.

+ Độ dốc lề đường il= 3,0%.

- Phần công trình trên tuyến:

+ Dự kiến xây dựng mới 07 cống ngang các loại bao gồm 06 cống hộp 1.0x1.0m, 01 cống hộp 1,5 x 1,5m.

+ Dự kiến cải tạo cống hộp BxH=(3,0x3,0)m và cống bản BxH=(2,6x3,0)m.

- Bố trí thiết bị phòng hộ: Cọc tiêu, biển báo tại các vị trí cần thiết.

3. Nhóm d án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: Tối đa 14 tỷ đồng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016 - 2018).

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 60% tổng mức đầu tư.

- Ngân sách huyện: 40% tổng mức đầu tư.

8. Tiến đthực hiện d án: Thực hiện theo tiến đbố trí vốn.

Điều 2. Tổ chc thực hiện

1. UBND huyện Kim Sơn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ngoại đê Hồi Thuần, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Gia Viễn thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP4, 3.
Nt90.10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1379/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1379/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327846