• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành


 

Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1385/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH, DỰ ÁN: TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH ĐỘNG HOA LƯ, XÃ GIA HƯNG, HUYỆN GIA VIỄN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, như sau:

1. Tên Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm xây dựng: xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

4. Thời gian khi công - hoàn thành: 2007 - 2015.

5. Kết quả đầu tư

a. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đng

Nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Thanh toán tiếp

Thu hồi

Tổng số:

49.896.371.000

50.000.000.000

218.161.000

321.790.000

- Vốn Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Trong đó:

49.896.371.000

50.000.000.000

218.161.000

321.790.000

+ Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương

 

20.000.000.000

 

 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

 

23.700.000.000

 

 

+ Ngân sách tỉnh

 

6.300.000.000

 

 

- Vốn khác

0

0

0

0

b. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đng

TT

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

 

Tổng số:

50.520.000.000

49.896.371.000

1

Chi phí xây dựng

45.103.029.000

44.812.443.000

2

Chi phí quản lý dự án

805.255.000

805.131.000

3

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.986.215.000

2.578.046.000

4

Chi phí khác

278.268.000

353.518.000

5

Chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư

1.347.233.000

1.347.233.000

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

d. Giá trị hình thành qua đầu tư

Đơn vị: Đng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Tổng số

49.896.371.000

 

0

 

- Tài sản dài hạn

49.896.371.000

 

0

 

- Tài sản ngắn hạn

0

 

0

 

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình, như sau:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Tổng s:

49.896.371.000

- Vốn Hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách Trung ương; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh

49.896.371.000

- Vốn khác

0

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm 15/9/2016:

+ Nợ phải thu: 321.790.000 đồng

+ Nợ phải trả: 218.161.000 đồng

Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số tiền 321.790.000 đồng (Trong đó: Thu hồi của Công ty TNHH Đá Việt Hồng Quang 151.557.000 đồng; của Công ty Công ty TNHH thương mại và xây dựng hạ tầng An Phát 170.233.000 đồng) sau khi thanh toán công nợ phải trả số tiền 218.161.000 đồng, số tiền còn lại 103.629.000 đồng nộp ngân sách tỉnh theo quy định và gửi 01 bản phô tô giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2016.

(Có biu chi tiết kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49.896.371.000

0

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP5, VP4;
TrH/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tố
ng Quang Thìn

 

BẢNG SỐ VỐN ĐÃ THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa động Hoa Lư, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn

(Kèm theo Quyết định số 1385/UBND-VP5 ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Đồng

STT

Chi phí

Giá trị được quyết toán

Số vốn đã thanh toán

Công nợ đến ngày 15/9/2016

Đơn vị thực hiện

 

Phải trả

Phải thu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)=(4)-(3)

(6)

 

I

Chi phí xây dựng

44.812.443.000

44.964.000.000

0

151.557.000

Công ty TNHH Đá Việt Hồng Quang

 

II

Quản lý dự án

805.131.000

799.788.000

5.343.000

0

Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình

 

III

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.578.046.000

2.607.300.000

140.979.000

170.233.000

 

 

1

Tư vấn khảo sát lập dự án

190.900.000

100.000.000

90.900.000

 

Công ty tư vấn đầu tư và XD ACA Hà Nội

 

2

Tư vấn lập TKBVTC-DT

886.864.000

1.057.097.000

 

170.233.000

Công ty TNHH thương mại và xây dựng hạ tầng An Phát

 

3

Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT

92.242.000

92.242.000

0

 

Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình

 

4

Tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp

25.396.000

25.396.000

0

 

Công ty TNHH TVXD và PTĐT

 

5

Tư vn giám sát thi công

829.572.000

800.000.000

29.572.000

 

Công ty TNHH Hương Giang

 

6

Tư vấn thẩm tra phương án KĐCL

500.000

-

500.000

 

Cty TNHH TVXD và phát triển HT

 

7

Tư vấn kiểm định chất lượng CT

214.100.000

214.100.000

0

 

Cty TNHH TV và KĐ XD Đông Dương

 

8

Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung TKBVTC- Tổng dự toán

151.550.000

151.550.000

0

 

CTCP TVĐT và xây dựng Hoàng Long

 

9

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế KTTC- DT phần điều chỉnh bổ sung

68.046.000

68.046.000

0

 

Cty CP TVXD và TM Trường Giang

 

10

Tư vấn lập HS TKBVTC-DT hạng mục đường vào di tích

49.491.000

49.491.000

0

 

CTCP TVĐT và xây dựng Hoàng Long

 

11

Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế KTTC- DT đường vào di tích

4.000.000

4.000.000

0

 

Cty CP TVXD và TM Trường Giang

 

12

Tư vn Khảo sát thiết kế, dự toán công trình điện

18.569.000

0

18.569.000

 

Cty TNHHXD và TM Minh Thịnh

 

13

Tư vấn Đánh giá HSDT

38.085.000

38.085.000

0

 

T tư vn đu thu thuộc chđầu tư

 

14

Thẩm định kết quả đấu thầu

7.293.000

7.293.000

0

 

Sở Kế hoạchĐầu tư

 

15

Chi phí thẩm công trình điện

1.438.000

0

1.438.000

 

Sở Công thương

 

IV

Đền bù GPMB

1.347.233.000

1.347.233.000

0

 

Hội đồng GPMB huyện Gia Viễn

 

IV

Chi phí khác

353.518.000

281.679.000

71.839.000

 

 

 

1

Bảo hiểm

81.599.000

81.599.000

0

 

Công ty Bo Minh Ninh Bình

 

2

Thẩm tra quyết toán

119.732.000

47.893.000

71.839.000

 

Sở Tài chính

 

3

Kiểm toán

152.187.000

152.187.000

0

 

Cty TNHH Kiểm toán và tư vn Thăng Long

 

 

Tổng cộng

49.896.371.000

50.000.000.000

218.161.000

321.790.000

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1385/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1385/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327847