• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1386/QĐ-BCA-C41 năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Tải về Quyết định 1386/QĐ-BCA-C41
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/QĐ-BCA-C41

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

(Có danh mục các thủ tục hành chính cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, C41 (C64).

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

* Cấp Trung ương:

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

* Cấp tỉnh:

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

* Cấp huyện:

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU

* Cấp Trung ương:

1. Đăng ký mẫu con dấu mới

2. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

* Cấp tỉnh:

1. Đăng ký lại mẫu con dấu

2. Đăng ký thêm con dấu

3. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

4. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1386/QĐ-BCA-C41   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 06/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1386/QĐ-BCA-C41

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422653