• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1388/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 1388/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 18/8/2014 về việc đề nghị thẩm định đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Chánh Văn phòng - Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Bình Phước;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1388/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1388/QĐ-BXD

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258750