• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định 129/QĐ-UBND về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 1388/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B, KHOẢN 4, MỤC II, PHẦN B, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 01 tháng 01 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Th thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

“b) Không quảng cáo các đoạn đường và các tuyến đường sau đây (trừ trường hợp xét thấy nhu cầu phù hợp, phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh):”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VP: LĐ và CV: XD, TH;
- Lưu VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1388/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 26/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1388/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387068