• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1390/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1390/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 990/TTr-SGDĐT ngày 12/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Các cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tựu trường vào ngày 18/8/2014; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2014.

2. Đối với giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 03/9/2014 và tổ chức khai giảng vào ngày 08/9/2014.

3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2015.

4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2015.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 08, 09 và 10/01/2015.

6. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014 - 2015 vào các ngày 02, 03, 04/6/2015.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2015.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016 trước ngày 10/7/2015; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 trước ngày 31/7/2015.

9. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/02/2015 đến ngày 27/02/2015.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

12. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

13. Quy định ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ:

a) Các cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 18/8/2014, kết thúc trước ngày 27/12/2014;

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 29/12/2014, kết thúc trước ngày 25/5/2015 (tính cả thời gian nghỉ lễ, tết và tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chủ điểm).

b) Giáo dục thường xuyên

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 03/9/2014, kết thúc trước ngày 27/12/2014;

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 29/12/2014, kết thúc trước ngày 25/5/2015 (tính cả thời gian nghỉ lễ, tết và tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chủ điểm).

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 trước ngày 15/9/2014.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2015.

3. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015 trước ngày 25/6/2015.

4. Báo cáo về những quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1390/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1390/QĐ-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237787