• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

 

Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2013 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1392/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1392/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ;
-
Lưu: VT, PL(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 10/2013

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 10/2013

3.

 

Nghị định quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan

Đã trình theo thủ tục rút gọn

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 01/01/2014

Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP

Bộ Công an

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 12/2013

5.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp 01/08/2013

Nghị định sửa đổi Nghị định s 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 8/2013

6.

Luật phòng, chống thiên tai 01/05/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: LĐTB&XH, TT&TT, TC, NG, NV, TP, QP, y ban tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 3/2014

7.

Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: TC, TP, CT, LĐTB&XH và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 3/2014

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ NN&PTNT

Tháng 3/2014

9.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ NN&PTNT

Tháng 3/2014

10.

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 01/01/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Quốc phòng

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

11.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp

Bộ Quốc phòng

Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

12.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc nhà trường quân đội

Bộ Quốc phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

15.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2013

16.

Luật khoa học và công nghệ 01/01/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các tổ chức có liên quan

Tháng 10/2013

17.

Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP và các cơ quan, tchức có liên quan

Tháng 10/2013

18.

Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2013

19.

Nghị định sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ vthành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2013

20.

Nghị định quy định v chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài

Bộ Ngoại giao

Các Bộ: KH&CN, NV, GD&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2013

21.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: KH&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 12/2014

22.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưi tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: NV, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 12/2015

23.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2013

24.

Luật hòa giải ở cơ sở 01/01/2014

Nghị định quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan liên quan

Tháng 10/2013

25.

Luật phòng, chống khủng bố 01/10/2013

Nghị đnh của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thm quyn, hình thức tạm ngng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.

26.

Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.

27.

Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan

Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.

28.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 01/03/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bộ Công thương

Các Bộ: TP, CA, QP, KH&ĐT và các cơ quan liên quan

Tháng 12/2013 theo thủ tục rút gọn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1392/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1392/QĐ-TTg

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204233