• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Tải về Quyết định 1394/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 32/TTr-SKHCN ngày 01/6/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hải Phòng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ; thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 2;
-
P, CVP;
- Các phòng CV;
- CV: KHCN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục đích - Yêu cầu

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó, ít nhất 20% dự án gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư; phát triển 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổng hợp của thành phố, có từ 2 đến 3 trung tâm, cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư.

- Phát huy tối đa sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế thành phố.

2. Đối tượng hỗ trợ

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ln đu.

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

+ Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thông tin, tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1.1. Tuyên truyền, phổ biến về chính sách, cơ chế hỗ trợ, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và quốc gia đến các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khi nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp của cộng đồng.

Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên đề về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố tuyên truyền trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của thành phố,...

1.2. Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đi mới sáng tạo của thành phố

Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế; các tấm gương khởi nghiệp điển hình, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công; các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cổng thông tin này sẽ kết nối vi Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

1.3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các buổi tọa đàm, đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp; các sự kiện khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo của cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố để nắm bắt nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với thực tế và điều kiện của thành phố.

1.4. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đi mới sáng tạo thường niên (Techfest Haiphong)

Định kỳ hàng năm thành phố tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia công nghệ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và truyền thông.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp

2.1. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổng hợp của thành phố đảm bảo yếu tố đồng bộ, hiện đại cho phát triển khởi nghiệp

Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kết nối, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố. Thông qua Trung tâm cộng đồng khởi nghiệp sẽ được hưởng các hỗ trợ về hạ tầng, tài chính, đào tạo nâng cao năng lực và công tác kết nối với các cố vấn, nhà đầu tư cũng như chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

2.2. Hỗ trợ xây dựng, thành lập, phát triển các Trung tâm ươm tạo, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khuyến khích và hỗ trợ các viện, trường, các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư.

3. Đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

3.1. Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, qua đó khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo lồng ghép nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy.

Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp cho các giảng viên, huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.

3.2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức vận hành, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo chuyên đề.

3.3. Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và các dịch vụ cần thiết khác để thành lập và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

4.1. Ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia, nhận hỗ trợ từ các chương trình khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và sản phẩm; đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

4.2. Xây dựng và triển khai cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố giai đoạn 2017-2020

- Hỗ trợ về không gian, cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ khởi nghiệp:

+ Hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn thành lập, xây dựng, sửa chữa, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

+ Hỗ trợ một phn kinh phí thuê không gian làm việc, phòng thí nghiệm, điện, nước, dịch vụ dùng chung trong thời gian ươm tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

+ Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng hoặc mua bản quyền giáo trình, chương trình đào tạo về khởi nghiệp cho một số cơ sở giáo dục, đào tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Hỗ trợ kinh phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp trong nước và quốc tế cho các giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, các cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Hỗ trợ một phn kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: trả tiền công trực tiếp và sử dụng các dịch vụ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, tổ chức quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án, mô hình kinh doanh, maketting, quản trị công nghệ, xây dựng lộ trình công nghệ, tài chính - kế toán, pháp lý trong kinh doanh, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5. Xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo:

5.1. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan sở, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất-kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp; các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm triển khai và hỗ trợ đồng bộ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

5.2. Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mi sáng tạo của các tỉnh, thành phố khác, quốc gia và quốc tế.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước:

- Ngân sách từ các chương trình Trung ương;

- Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn ngân sách khác của thành phố.

2. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai những nội dung kế hoạch có liên quan.

- Tham gia các hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu.

2. SKhoa học và Công nghệ

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở tng hợp, lựa chọn kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện; tổ chức đánh giá, nghiệm thu các nội dung của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán, bố trí kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn ngân sách khác của thành phố để thực hiện kế hoạch hàng năm.

- Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành đoàn Hải Phòng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức hội, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

I

Thông tin, tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

y dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách, cơ chế hỗ trợ, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và quốc gia

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Hàng năm 2017-2020

2

Xây dựng và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố

Sàn Giao dch công nghvà thiết bị

 

Năm 2018

3

Tổ chức hội nghị, hội tho, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các buổi tọa đàm, đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp; các sự kiện khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hải Phòng, Liên hiệp các hội KH&KT, Chi nhánh VCCI Hi Phòng

Các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức hội, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Hàng năm 2017-2020

4

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường niên (Techfest Haiphong)

Sở Khoa học và Công nghệ

Thành đoàn Hải Phòng, Các trường đại học, cao đẳng

Hàng năm 2017-2020

II

Phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khi nghiệp

 

 

 

1

Lập Dự án xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổng hợp của thành phố

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hải Phòng, Liên hiệp các hội KH&KT, Chi nhánh VCCI Hi Phòng.

Năm 2018

2

Hỗ trợ xây dựng, thành lập, phát triển các Trung tâm ươm tạo, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hải Phòng, Liên hiệp các hội KH&KT, Chi nhánh VCCI Hải Phòng, Các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức hội, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Năm 2018

III

Đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp đi mới sáng tạo

 

 

 

1

Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động và Thương binh xã hội, Thành đoàn Hi Phòng, Liên hip các hội KH&KT, Chi nhánh VCCI Hải Phòng, Các trường đại học, cao đng, các tổ chức hội, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Giai đoạn 2017 -2020

2

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; kiến thức vận hành, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo chuyên đề.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hải Phòng

Chi nhánh VCCI Hi Phòng, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Hàng năm 2017-2020

3

Tư vấn, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sàn Giao dch công nghệ và thiết bị

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Hàng năm 2017-2020

IV

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khi nghiệp

 

 

 

 

Ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia, nhận hỗ trợ từ các chương trình khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2016-2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Hàng năm giai đoạn 2017-2020

 

Xây dựng và triển khai cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố giai đoạn 2017-2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính

Năm 2018

V

Xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

 

Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan sở ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp; các nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo him

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm giai đoạn 2018-2020

 

Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố khác, quốc gia và quốc tế

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành đoàn Hải Phòng

Các tổ chức, đơn vị liên quan

Hàng năm giai đoạn 2018-2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1394/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 05/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1394/QĐ-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365921