• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ toàn bộ và một phần quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1397/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 66/TTr-SVHTTDL ngày 18/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và một phần các Quyết định sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số: 853/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

2. Bãi bỏ nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Quyết định sau (các nội dung khác giữ nguyên):

- Quyết định số: 1972/QĐ-UB ngày 17/10/2001 của Ủy ban nhân dân tinh về việc thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số: 1995/QĐ-UB ngày 23/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân dân tinh Bắc Kạn về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin;

Lý‎ do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Bãi bỏ Điều 2, quy định tổ chức, bộ máy tại các Quyết định sau (các nội dung khác giữ nguyên):

- Quyết định số: 55/QĐ-UB ngày 04/02/1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin Bắc Kạn;

- Quyết định số: 919/QĐ-UB ngày 13/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số: 56/QĐ-UB ngày 04/02/1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điện ảnh tỉnh Bắc Kạn;

Lý‎ do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1397/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 29/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1397/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331110