• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Quyết định 1397/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN BẾN QUAN, HUYỆN VĨNH LINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Tờ trình số 409/TTr-SXD ngày 31 tháng 7 năm 2013) và UBND huyện Vĩnh Linh (Tờ trình số 439/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1397/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1397/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204179