• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 29/TTr-STC ngày 07 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

2. Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc sửa đổi một số Điều của Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ.

Điều 3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí của Quỹ gồm:

1. Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước);

2. Ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ;

3. Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Mở tài khoản

Quỹ mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh để tiếp nhận các nguồn kinh phí của Quỹ.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ và kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ ở địa phương mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận nguồn kinh phí và thực hiện chi từ Quỹ.

Điều 5. Lập dự toán thu phí sử dụng đường bộ

Hàng năm, căn cứ vào Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ lập dự toán thu cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, đồng thời gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

Hội đồng Quản lý Quỹ lập dự toán thu (nguồn thu phí sử dụng đường bộ phần địa phương được hưởng trên cơ sở phương án phân chia do Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương quyết định) cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Sở Tài chính.

Hội đồng Quản lý Quỹ theo dõi tiến độ thu phí đối với xe ô tô trên địa bàn, tỷ lệ phân chia nguồn thu của Quỹ bảo trì đường bộ trung ương điều tiết về Quỹ.

Điều 6. Lập, giao dự toán chi Quỹ

1. Lập dự toán chi

a) Hàng năm, căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ; định mức kinh tế kỹ thuật; nội dung chi theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính; căn cứ vào đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các cơ quan quản lý đường bộ lập dự toán về chi quản lý, cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi Văn phòng Quỹ tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ.

b) Căn cứ dự toán thu từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ phần địa phương được hưởng trên cơ sở phương án phân chia do Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương quyết định, Văn phòng Quỹ có trách nhiệm tổng hợp, lập dự toán chi (bao gồm cả chi hoạt động của Văn phòng Quỹ), kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi, gửi Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải để tổng hợp chung trong phương án dự toán chi từ ngân sách địa phương hàng năm trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao dự toán chi

a) Căn cứ số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để cấp cho Quỹ và dự toán chi của Quỹ tại Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp dự toán cho Quỹ theo quy định.

b) Căn cứ dự toán chi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Văn phòng Quỹ lập kế hoạch phân bổ kinh phí báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết từ các nhóm nhiệm vụ chi cho các đơn vị quản lý đường bộ.

Quyết định phân bổ vốn tại Điểm b, Khoản này được gửi Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

3. Căn cứ vào dự toán chi quản lý, bảo trì các tuyến đường được giao, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan quản lý khác thực hiện đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho các đơn vị chức năng quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy định hiện hành.

4. Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất (trừ công trình khắc phục hậu quả lụt, bão, bảo đảm giao thông bước 1); sửa chữa lớn trạm kiểm tra tải trọng xe, nhà làm việc Đoạn quản lý đường bộ, Hạt quản lý đường bộ và các nhiệm vụ chi khác có tính chất đầu tư): Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cho sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có; bảo trì trụ sở.

Điều 7. Quy định về cấp, tạm ứng, thanh toán kinh phí Quỹ

1. Quy định về hình thức cấp kinh phí cho Quỹ

Căn cứ vào dự toán chi thực hiện công tác bảo trì, quản lý các tuyến đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Tài chính cấp kinh phí theo hình thức lệnh chi tiền vào tài khoản của Quỹ để tạm ứng, thanh toán.

2. Quy định về phương thức chuyển kinh phí cho Quỹ

Căn cứ dự toán kinh phí được cấp, dự toán phân bổ chi tiết từ các nhóm nhiệm vụ chi cho các đơn vị quản lý đường bộ, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định phân bổ, chuyển kinh phí của Quỹ cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ gửi Kho bạc Nhà nước Hưng Yên; Kho bạc Nhà nước Hưng Yên căn cứ quyết định phân bổ kinh phí và chứng từ, chuyển kinh phí vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của các cơ quan, đơn vị.

3. Quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 8. Lập, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của Quỹ

1. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ lập báo cáo quyết toán năm việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi quy định tại Điều 2, Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

2. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm thực hiện theo quy định, cụ thể:

- Hội đồng Quỹ xét duyệt quyết toán năm của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý khác và chi hoạt động của Văn phòng Quỹ; tổng hợp quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính thẩm định, thông báo quyết toán năm của Quỹ và tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, thực hiện quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính đối với việc quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

3. Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư, việc chuyển kinh phí sang năm sau thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng quản lý Quỹ và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết./.

- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Tên Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này bị bãi bỏ bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
- Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018.
...
DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ SAI SÓT VỀ CĂN CỨ BAN HÀNH, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2017 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2018

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này bị thay thế bởi Số thứ tự 29 Danh mục ban hành kèm theo Điều 1 Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 03/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384109