• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 5m 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2014/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phQuy định chi tiết về một số điều của Luật đt đai;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phQuy định chi tiết vmột số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s157/TTr-STNMT ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài ngun và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KT văn bn QPPL);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyn, thành phố;
- Như Điều 2:
- Báo Kon Tum, Đài PT&TH tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr tnh:
- Công báo tnh, Cổng Thông tin điện t tnh;
-
Lưu VT, NNTN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384084