• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về phân cấp nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dn một số nội dung về thm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư s 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh:

1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hp thiết kế hai bước) của công trình cp III, cp IV do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

3. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III trên địa bàn.

4. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các nội dung đã phân cấp tại Điều 1 Quyết định này; thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ, đột xuất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý xây dựng của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Trung tâm C
ông báo - Tin học tỉnh;
- Cổng giao tiếp điện tử Tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, KT2(02b)(Tr-
100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 12/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425902