• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 14/2022/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2022/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ KẾT CẤU HẠ TẦNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG PHÚ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG GIAI ĐOẠN 2022-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 07/TTr-SXD ngày 11 tháng 3 năm 2022; Báo cáo số 28/BC-SXD ngày 11 tháng 3 năm 2022 và Báo cáo số 44/BC-SXD ngày 12 tháng 4 năm 2022; ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3938/STC-QLGCS ngày 13 tháng 12 năm 2021; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 325/BC-STP ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong (sau đây gọi tắt là các khu công nghiệp) giai đoạn 2022-2026.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan thu: Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

b) Đối tượng thu: Các doanh nghiệp thuê đất và thuê lại đất tại các khu công nghiệp.

c) Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ quy định tại Quyết định này để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng

1. Đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng):

ĐVT: đồng/m2.năm

TT

Tên khu công nghiệp

Phương thức trả tiền

Hàng năm

01 lần cho 5 năm

01 lần cho cả vòng đời dự án

1

Quảng Phú

7.100

6.750

6.390

2

Tịnh Phong

5.800

5.510

5.220

Phương thức trả tiền 01 lần cho 5 năm chỉ áp dụng cho năm đầu tiên (năm 2022) của giai đoạn 2022 - 2026.

2. Các doanh nghiệp thuê đất tại các khu công nghiệp quyết định lựa chọn phương thức trả tiền thuê kết cấu hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi theo quy định tại khoản 1 Điều này. Số tiền phải trả bằng diện tích thuê đất nhân với đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng và nhân với số năm theo phương thức trả tiền (đối với phương thức trả tiền hàng năm, 01 lần cho 5 năm) hoặc nhân với số năm còn lại theo thời hạn hoạt động của dự án được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với phương thức trả tiền 01 lần cho cả vòng đời dự án). Diện tích thuê đất là diện tích ghi tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho doanh nghiệp thuê đất hoặc Hợp đồng thuê lại đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi với doanh nghiệp thuê lại đất tại các khu công nghiệp.

Điều 3. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

1. Thu tiền cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong theo quy định tại Quyết định này.

2. Quản lý, sử dụng nguồn thu theo cơ chế tài chính đối với Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Xây dựng đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng mới thay thế đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng quy định tại Điều 2 Quyết định này để áp dụng cho giai đoạn tiếp theo đúng quy định.

Điều 4. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak474.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2022/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 26/04/2022   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 14/2022/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
512274