• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1402/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 1402/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 449/UBND-KT ngày 21 tháng 01 năm 2016 trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 lập;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm quy hoạch

- Quy hoạch phù hợp với tiềm năng nguồn năng lượng gió của địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn từ các thành phần kinh tế nhằm khai thác lợi thế về tài nguyên gió, đất đai, góp phần đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện gió; bổ sung nguồn điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

- Quy hoạch phải phù hợp với các quy hoạch ngành và địa phương, nhằm khai thác tốt tiềm năng gió và lợi thế hiện có của địa phương.

- Quy hoạch đảm bảo tính khả thi, đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội khu vực và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu quy hoạch

Đến năm 2020, công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 350 MW với sản lượng điện gió tương ứng khoảng 997,5 triệu kWh.

3. Quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030

3.1. Quy hoạch khu vực tiềm năng phát triển dự án điện gió giai đoạn đến 2020, có xét đến 2030

Hai vùng quy hoạch, cụ thể như sau:

STT

Khu vực phân bố

Diện tích khảo sát (ha)

Công suất (MW)

 

Huyện

Vùng 1 (Khu vực bờ Đông - vận tốc gió trung bình từ 7,0 m/s)

1

Đầm Dơi

Tân Thuận

3.477

139

2

Tân Tiến

3.696

148

3

Nguyễn Huân

4.273

171

4

Năm Căn

Tam Giang Đông

7.338

294

5

Ngọc Hiển

Tam Giang Tây

4.291

172

6

Tân Ân

9.887

395

7

Viên An Đông, Thị trấn Rạch Gốc và Viên An

7.205

288

8

Ấp Khai Long - xã Đất Mũi

11.673

467

9

Đất Mũi

5.315

213

 

Tổng tiềm năng Vùng 1

57.155

2.287

Vùng 2 (Khu vực bờ Tây - vận tốc gió trung bình từ 6,3 m/s)

10

Phú Tân

Nguyễn Việt Khái

4.333

173

11

Tân Phú, Tân Hải và Thị trấn Cái Đôi Vàm

4.981

199

12

Trần Văn Thời

Phong Điền

1.608

64

13

Khánh Hải, Khánh Bình Tây và Thị trấn Sông Đốc

6.605

264

14

Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc

4.713

189

15

U Minh

Khánh Hội

2.121

85

16

Khánh Tiến

8.651

346

 

Tổng tiềm năng Vùng 2

33.012

1.320

 

Tổng tiềm năng vùng quy hoạch

90.167

3.607

3.2. Quy hoạch và Danh mục phát triển dự án giai đoạn đến năm 2020 Danh mục dự án điện gió dự kiến phát triển giai đoạn đến 2020:

STT

Tên dự án

Vị trí

Diện tích khảo sát (ha)

Công suất đặt (MW)

1

Khai Long - Giai đoạn 1

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

7.810

100

2

Khai Long - Giai đoạn 2

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

100

3

Khai Long - Giai đoạn 3

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

100

4

Tân Ân I

Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển

642

25

5

Tân Thuận

Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

640

25

 

Tổng

 

9.092

350

VỊ trí, tọa độ ranh giới các dự án điện gió quy hoạch giai đoạn đến 2020 được thể hiện chi tiết tại Phụ lục.

4. Định hướng đấu nối vào lưới điện quốc gia của các dự án điện gió quy hoạch giai đoạn đến 2020

Các dự án điện gió được đấu nối vào cấp điện áp 110 kV.

Khi có nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió trong Danh mục tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác quy mô công suất dự án trên cơ sở số liệu đo gió được cập nhật đến thời điểm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh quy mô công suất dự án trong trường hợp thay đổi.

Phương án đấu nối các nhà máy điện gió vào hệ thống điện quốc gia, quy mô và tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp sẽ được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án điện gió trong giai đoạn quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

a) Chỉ đạo tổ chức công bố Quy hoạch và Danh mục dự án phát triển điện gió trong giai đoạn quy hoạch; Tổ chức theo dõi, đánh giá, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện gió địa phương.

b) Chỉ đạo thực hiện, ưu tiên khai thác phát triển điện gió và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất tại các khu vực tiềm năng phát triển điện gió trong giai đoạn Quy hoạch nhằm đảm bảo hài hòa với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển vùng kinh tế biển và các quy hoạch ngành, địa phương khác.

c) Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án điện gió trong Quy hoạch.

d) Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Quy hoạch trong từng giai đoạn.

e) Quản lý, theo dõi, giám sát và thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư phát triển dự án điện gió tại địa phương theo quy định.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện Quy hoạch.

b) Phê duyệt đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải về quy mô và cấp điện áp đảm bảo tuân thủ các Quy định về hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối được Bộ Công Thương ban hành.

3. Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Một số dự án điện gió chưa thực hiện đo gió và có báo cáo đo gió theo quy định hiện hành, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo Bộ Công Thương để thống nhất về quy mô công suất trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chỉ đạo Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được duyệt tại Quyết định này và gửi đề án đã hoàn thiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam để quản lý và thực hiện Quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Sở Công Thương tỉnh Cà Mau;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2;
- Lưu: VT, TCNL (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC:

VỊ TRÍ, TỌA ĐỘ RANH GIỚI DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 (THEO HỆ VN - 2000, KINH TUYẾN TRỤC 105°30' MÚI CHIẾU 3°, KHU VỰC TỈNH CÀ MAU)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1402/QĐ-BCT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Tên dự án: Nhà máy điện gió Khai Long - Giai đoạn 1

Công suất:100MW

Vị trí: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Diện tích khảo sát : 2688,5 ha

Tọa độ:

Điểm

Tọa độ Y

Tọa độ X

1

534464.4166

944747.3294

2

532657.3256

938990.9104

3

531945.0988

939134.4778

4

529001.6940

940946.3404

5

528679.6362

941008.2099

6

530676.8251

946866.4565

7

532878.8938

945788.5798

8

534128.2866

944815.0850

2. Tên dự án: Nhà máy điện gió Khai Long - Giai đoạn 2

Công suất:100MW

Vị trí: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Diện tích khảo sát: 2537,2 ha

Tọa độ

Điểm

Tọa độ Y

Tọa độ X

1

530676.8251

946866.4565

2

528679.6362

941008.2099

3

524506.4473

941809.9075

4

526668.2765

947501.5291

5

527703.8652

947336.6413

6

530159.4794

947119.6887

3. Tên dự án: Nhà máy điện gió Khai Long - Giai đoạn 3

Công suất : 100MW

Vị trí: xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Diện tích khảo sát: 2552,7 ha

Điểm

Tọa độ Y

Tọa độ X

1

526668.2765

947501.5291

2

524506.4473

941809.9075

3

523311.2971

942039.5038

4

519648.1611

944048.4143

5

523688.0487

948564.0681

6

525399.6271

947703.5251

4. Tên dự án: Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 1

Công suất : 25MW

Vị trí: xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển

Diện tích khảo sát: 661,7 ha

Điểm

Tọa độ Y

Tọa độ X

1

570966.1787

959652.9237

2

571963.0172

958689.1737

3

572870.4317

957813.6463

4

572523.6098

956738.2894

5

572064.8041

955575.4540

6

570118.9164

957087.4436

7

570202.398

958673.6540

5. Tên dự án: Nhà máy điện gió Tân Thuận - Giai đoạn 1

Công suất : 25MW

Vị trí: xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

Diện tích khảo sát: 642,4 ha

Điểm

Tọa độ Y

Tọa độ X

1

601669.0639

997458.9387

2

602993.2918

996968.4772

3

604313.7235

996479.4217

4

603082.9944

994346.6113

5

601912.0283

994861.7699

6

600673.1641

995406.7998

 

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1402/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 11/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1402/QĐ-BCT

612

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330136