• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1402/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH VỚI QUỐC LỘ 1, TẠI XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 387/TTr-STNMT ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô:

(Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, VP3;
NA/161

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT GIAO TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH VỚI QUỐC LỘ 1, TẠI XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ

(Kèm theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

 

Mặt bằng quy hoạch chia lô khu tái định cư Mai Sơn - khu E được phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

 

1

Các lô đất dãy 1 (hướng Nam) từ lô 02 đến lô 19

700.000

2

Các lô đất dãy 2 (hướng Bắc) từ lô 22 đến lô 42

400.000

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1402/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1402/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328659