• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ phục vụ Phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận

Tải về Quyết định 1403/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ PHỤC VỤ PHÂN LUỒNG, TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2837/TTr-SGTVT ngày 25/10/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2447/BC-KHĐT ngày 24/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ phục vụ Phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận do sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự án.

1. Mc tiêu đầu tư

Lắp đặt hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ theo phương án phân luồng tổ chức giao thông được phê duyệt phục vụ hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và phát huy hiệu lực, quy định phân luồng tổ chức giao thông đối với các phương tiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận.

2. Quy mô đầu tư

Lắp đặt mới biển báo hiệu giao thông tại các nút giao theo QCVN 41:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; sửa chữa, dán lại màng phản quang một số biển báo hiệu đường bộ hiện có trong thành phố Ninh Bình.

a) Lắp đặt biển báo hiệu đường bộ phục vụ phân luồng xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định không có bến đi, bến đến là bến xe khách thành phố Ninh Bình.

- Phạm vi lắp đặt: Trên tuyến QL.1 tránh thành phố Ninh Bình, đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL.1 và tại các nút giao giữa các tuyến đường này với các đường cắt ngang dẫn vào trung tâm thành ph Ninh Bình.

- Ni dung biển báo hiệu đường bộ.

+ Biển cấm xe khách P.107a.

+ Biển cấm xe rẽ trái P.123a và cấm xe rẽ phải P.123b.

+ Biển hướng xe phải theo.

+ Các biển khác theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ.

+ Các biển phụ cần thiết kèm theo các biển báo cấm, biển chỉ dẫn.

b) Lắp đặt biển báo hiệu đường bộ phục vụ phân luồng xe tải trên 10 tấn:

- Phạm vi lắp đặt:

+ Tại đầu các đường tránh, các nút giao giữa đường vành đai với các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố.

+ Trên các tuyến đường giới hạn vùng cấm như: Đường Trịnh Tú, đường Lê Thái Tổ, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường 30/6, đường Nguyễn Công Trứ, đường Ngô Gia Tự, đường đê Bái Đính - Kim Sơn, tại các nút giao giữa các tuyến đường này với các đường cắt ngang dẫn vào phạm vi cấm thành phố Ninh Bình và những vị trí cần thiết khác.

- Nội dung biển báo hiệu đường bộ.

+ Biển hướng dẫn, thông báo, phân luồng giao thông.

+ Biển cấm xe tải P.106b.

+ Biển cấm xe rẽ trái P.123a và cấm xe rẽ phải P.123b.

+ Biển hướng xe phải theo.

+ Các biển khác theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ.

+ Các biển phụ cần thiết kèm theo các biển báo cấm, biển chỉ dẫn.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: Tối đa 950.000.000 đồng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016 - 2017).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (đã được UBND tỉnh bố trí vốn tại Văn bản số 595/UBND-VP4 ngày 15/9/2016).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thực hiện theo tiến độ bố trí vốn.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ phục vụ phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ và pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn sở Giao thông Vận tải thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Chủ tịch UBND các huyện Hoa Lư và Yên Khánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, VP
4, 3;
N
t92.10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1403/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1403/QĐ-UBND

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328660