• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động khuyến công


 

Quyết định 1403/QĐ-UBND phê duyệt Đề án khuyến công năm 2018 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1403/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG NĂM 2018 SỬ DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 25/TTr-STC ngày 06/4/2018 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 876/STC-TCHCSN ngày 18/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án khuyến công năm 2018 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, với tổng số tiền là 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn), chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn kinh phí đã giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện Đề án khuyến công năm 2018 nêu tại Điều 1 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện chi tiêu và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG NĂM 2018 SỬ DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 1403/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Tên Doanh nghiệp/ Cơ sở

Nội dung hỗ trợ

Số tiền

Thời gian hoàn thành

I

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

2.042,1

 

1

Cơ sở Nguyễn Thị Sương, xã An Hòa, huyện An Lão

Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.

145

10/2018

2

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Trần Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ.

145

10/2018

3

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Mai, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất kẹo mè xửng.

145

10/2018

4

Hợp tác xã NN Nhơn An, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền lò sấy công nghệ mới vào sấy lúa giống và nông sản.

145

10/2018

5

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tư, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn

Hỗ trợ máy móc thiết bị vào sản xuất bánh tráng máy.

50

10/2018

6

Hộ kinh doanh Trần Thị Lệ, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh tráng máy

40

10/2018

7

Cơ sở sản xuất dừa giòn Thanh Phương, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bánh dừa nướng

145

10/2018

8

Công ty TNHH BiĐiR Hoàng Long, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất bột nhang và nhang cây.

145

10/2018

9

Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Toàn, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất nhang sạch từ trầm hương.

70

10/2018

10

Cơ sở sản xuất Công Chính - thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào chế biến dầu ăn tinh khiết từ đậu phộng.

80

10/2018

11

Công ty TNHH Sáu Lợi, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất đúc kim loại bằng điện tự động.

145

10/2018

12

Công ty TNHH Thịnh Thư, CCN Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất gạch không nung - xi măng cốt liệu.

145

10/2018

13

Hộ kinh doanh An Phú, Khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cà phê sạch.

70

10/2018

14

Công ty TNHH Sinh Phát VN, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng may mặc.

145

10/2018

15

Cơ sở sản xuất bánh tráng Phương Nguyên, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sấy bánh tráng bằng nhiệt hơi nước.

90

10/2018

16

Cơ sở sản xuất bánh kẹo đặc sản Sáu Chiến, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất cháo nếp ngự ăn liền đóng gói

67,1

10/2018

17

Hộ kinh doanh Lê Thị Liểu, Chợ Mộc Bài, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nem chua

90

10/2018

18

Cơ sở Kinh doanh nông sản Quang Vũ, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sấy lúa

90

10/2018

19

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại S.J, thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ nội thất

90

10/2018

II

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

80

 

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT

80

10/2018

III

Hỗ trợ xây dựng đăng ký thương hiệu, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

409,9

 

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018

279,9

10/2018

2

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Phú Yên

70

10/2018

3

Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể "Chuối mốc Hoài Sơn - huyện Hoài Nhơn" huyện Hoài Nhơn

30

10/2018

4

Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể "Trứng vịt lộn Hoài Mỹ - huyện Hoài Nhơn" huyện Hoài Nhơn

30

10/2018

IV

Xây dựng các chương trình truyền hình, các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển ngành Công Thương

60

 

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Tuyên truyền hoạt động khuyến công phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên Đài truyền hình Bình Định 04 kỳ

60

10/2018

V

Chi phí quản lý triển khai đề án 4%

108

 

1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chi phí quản lý triển khai đề án 4%

108

10/2018

 

 

Tổng cộng:

2.700

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1403/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1403/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381956