• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 1406/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Thế giới về Hiệp định Tài trợ và văn bản pháp lý liên quan của Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1406/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VỚI NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) VỀ HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HƯỚNG TỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 123/TTr-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đàm phán với WB về Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan (Thư bổ sung số 1 và Thư bổ sung số 3) của Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" (Dự án VIIP).

Điều 2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của Dự án với đại diện có thẩm quyền của WB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các yêu cầu của WB về thuê tuyển tư vấn theo quy định tại Hiệp định Tài trợ để thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện Dự án.

Điều 4. Giao Bộ Tài chính: lựa chọn và ký Hiệp định vay phụ với các định chế tài chính tham gia theo quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để hoàn thành các điều kiện giải ngân của Dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính cho Dự án và ký Hiệp định vay phụ với ít nhất một định chế tài chính tham gia để hoàn thành điều kiện giải ngân phần tín dụng của Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các vụ: TH, KTTH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1406/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1406/QĐ-TTg

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204278