• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại khu dân cư Trung Lang thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1409/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI KHU DÂN CƯ TRUNG LANG THÔN BẠCH CỪ, XÃ NINH KHANG, HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 401/TTr- STNMT ngày 25/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại khu dân cư Trung Lang thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư với những nội dung chính như sau:

1. Thông tin về khu đất trúng đấu giá:

a) Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá thuộc địa bàn xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư theo mặt bằng quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/01/2016, vị trí khu đất tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp đường kênh Bạch cừ;

- Phía Nam giáp khu dân cư;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp khu dân cư.

b) Diện tích đất ở đấu giá: 6.169 m2.

c) Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

d) Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

e) Thời hạn sử dụng đất: Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được cp có thm quyền phê duyệt; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đt được sử dụng đất n định lâu dài.

f) Hạ tầng kỹ thuật: Người trúng đấu giá xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình và dự án đầu tư được phê duyệt.

2. Thông tin ngưi trúng đấu giá:

- Tên người trúng đấu giá: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn

- Địa chỉ: phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2700276007 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 17/01/2003, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 04/06/2012.

- Người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Văn Sựng, chứng minh thư nhân dân số 164007885 do Công an Ninh Bình cấp ngày 16/6/2009.

3. Nộp tiền sử dụng đất:

a) Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất: 4.626.750.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

b) Phương thức nộp tiền: Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư có trách nhiệm thông báo cho người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị liên quan tchức bàn giao đất trên thực địa, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư; Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn, các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP3;
NA/1
63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1409/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1409/QĐ-UBND

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328664