• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2021

Tải về Quyết định 1410/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 ;

Thực hiện Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 ;

Căn cứ Quyết định số 5446/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 364/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2021.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ KH&CN;
- Tổng cục TCĐLCL;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TH UBND tỉnh;
- CV: KGVX;
- Lưu: VT-UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;

- Chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Quá trình chuyển đổi HTQLCL từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan; tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế; có sự kiểm tra, đôn đốc kịp thời của cơ quan quản lý trong quá trình chuyển đổi;

- Xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị là một trong những nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính; bảo đảm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho toàn bộ hoạt động liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

a) Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ;

b) Đơn vị phối hợp: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

c) Nội dung thực hiện:

- Đào tạo kiến thức, cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 , so sánh sự thay đổi giữa Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 .

- Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh so với các nội dung, yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 .

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 .

- Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo ISO, quyết định duy trì hoặc không duy trì (nếu thấy không cần thiết) chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

- Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và Mô hình khung HTQLCL các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống tài liệu, hướng dẫn và các quy trình xử lý công việc phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cụ thể:

+ Tài liệu chung: Thủ tục, hướng dẫn theo Mô hình khung HTQLCL (Mô hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, phân công và giao nhiệm vụ của từng vị trí công việc. Các hướng dẫn: Đánh giá nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, quản lý rủi ro và cơ hội, kiểm soát thông tin dạng văn bản).

+ Quy trình giải quyết công việc: Các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng: Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; Các quy trình cần thiết khác nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết xây dựng;

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật các nội dung, yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL.

- Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật các nội dung, yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 sau khi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phê duyệt.

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận hiệu lực áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 .

- Công bố việc áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 , duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định. Thực hiện, niêm yết bản công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, đăng tải trên cổng thông tin điện tử (nếu có) và gửi hồ sơ công bố về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

d) Thời gian thực hiện:

+ Trước ngày 31/12/2020: 40 đơn vị phải hoàn thành việc chuyển đổi;

+ Trước ngày 30/6/2021: 13 đơn vị phải hoàn thành việc chuyển đổi.

2. Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

a) Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

b) Đơn vị phối hợp: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Nội dung thực hiện: áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên duy trì theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện:

a) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 :

- Kinh phí đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Kinh phí đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL áp dụng theo quy định tại khoản 6, Điều 4, Thông tư số 116/2015/TT- BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

b) Đối với các đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đang áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Thực hiện theo nội dung chi và mức chi quy định đối với hoạt động duy trì, cải tiến tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính.

c) Nguồn kinh phí: Thực hiện việc xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL trong dự toán Ngân sách nhà nước được giao hằng năm của các cơ quan, đơn vị; Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về nhận thức chung, chuyển đổi phiên bản, kỹ năng áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ chức tư vấn HTQLCL cho các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt (Tối thiểu 1/3 số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng HTQLCL phải được kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, số cơ quan, đơn vị còn lại phải được kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo), tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2.2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL;

- Thẩm định dự toán kinh phí xây dựng, áp dụng HTQLCL hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.3. Sở Nội vụ

- Thẩm tra các nhiệm vụ: Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thẩm định hồ sơ mở lớp đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức, chuyển đổi phiên bản áp dụng HTQLCL trình cấp có thẩm xem xét theo quy định

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh;

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2021 theo quy định của pháp luật.

2.4. Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng kế hoạch và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện HTQLCL theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT- BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Chế độ báo cáo:

- Định kỳ, trước ngày 05 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Định kỳ, trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2021, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ÁP DỤNG, CHUYỂN ĐỔI TỪ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh)


TT

Tên đơn vị

Tiêu chuẩn TCVN ISO

Đang áp dụng

Thời gian hoàn thành Trước ngày

Thường xuyên duy trì, cải tiến

31/12/2020

30/6/2021

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh

9001:2008

x

 

x

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

9001:2015

 

 

x

3

Sở Du lịch

9001:2015

 

 

x

4

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

9001:2015

 

 

x

5

Sở Khoa học và Công nghệ

9001:2015

 

 

x

6

Sở Kế hoạch & Đầu tư

9001:2008

x

 

x

7

Sở Tư pháp

9001:2008

x

 

x

8

Sở Giao thông Vận tải

9001:2008

x

 

x

9

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam

9001:2008

x

 

x

10

Sở Công thương

9001:2008

x

 

x

11

Sở Văn hóa và Thể thao

9001:2008

x

 

x

12

Sở Giáo dục & Đào tạo

9001:2008

x

 

x

13

Sở Nội vụ

9001:2008

x

 

x

14

Sở Thông tin và Truyền thông

9001:2008

x

 

x

15

Sở Y tế

9001:2008

x

 

x

16

Sở Ngoại vụ

9001:2008

x

 

x

17

Sở Tài chính

9001:2008

x

 

x

18

Sở Xây dựng

9001:2008

x

 

x

19

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9001:2008

x

 

x

20

Thanh tra tỉnh

9001:2008

x

 

x

21

Ban Dân tộc

9001:2008

x

 

x

II

Các Chi cục và đơn vị trực thuộc tương đương

 

 

 

 

1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

9001:2015

 

 

x

2

Chi cục Văn thư lưu trữ

9001:2015

 

 

x

3

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

9001:2008

 

x

x

4

Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

9001:2008

 

x

x

5

Chi cục Bảo vệ Môi trường

9001:2008

x

 

x

6

Chi cục Kiểm lâm

9001:2008

x

 

x

7

Chi cục Nuôi trồng và Bảo vệ thực vật

9001:2008

 

x

x

8

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

9001:2008

x

 

x

9

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

9001:2008

x

 

x

10

Chi cục Phát triển nông thôn

9001:2008

 

x

x

11

Chi cục Thủy sản

9001:2008

 

x

x

12

Chi cục Thủy lợi

9001:2008

 

x

x

13

Ban Thi đua Khen thưởng

9001:2008

x

 

x

14

Ban Tôn giáo

9001:2008

x

 

x

15

Chi cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình

9001:2008

 

x

x

III

Các đơn vị lực lượng vũ trang

 

 

 

 

1

Công an tỉnh

9001:2008

x

 

x

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

9001:2008

x

 

x

3

BCH Bộ đội Biên phòng

9001:2008

x

 

x

IV

UBND các huyện, thành phố, thị xã

 

 

 

 

1

UBND huyện Con Cuông

9001:2008

x

 

x

2

UBND huyện Tương Dương

9001:2008

 

x

x

3

UBND huyện Quỳ Hợp

9001:2008

x

 

x

4

UBND huyện Anh Sơn

9001:2008

x

 

x

5

UBND huyện Quỳ Châu

9001:2008

 

x

x

6

UBND huyện Quế Phong

9001:2008

x

 

x

7

UBND huyện Kỳ Sơn

9001:2008

 

x

x

8

UBND TP Vinh

9001:2008

x

 

x

9

UBND huyện Nghi Lộc

9001:2008

x

 

x

10

UBND huyện Hưng Nguyên

9001:2008

x

 

x

11

UBND huyện Nam Đàn

9001:2008

x

 

x

12

UBND huyện Diễn Châu

9001:2008

x

 

x

13

UBND Thị Xã Cửa Lò

9001:2008

x

 

x

14

UBND huyện Tân Kỳ

9001:2008

x

 

x

15

UBND huyện Yên Thành

9001:2008

x

 

x

16

UBND huyện Nghĩa Đàn

9001:2008

x

 

x

17

UBND Thị xã Thái Hòa

9001:2008

x

 

x

18

UBND huyện Quỳnh Lưu

9001:2008

x

 

x

19

UBND huyện Đô Lương

9001:2008

x

 

x

20

UBND huyện Thanh Chương

9001:2008

x

 

x

21

UBND Thị xã Hoàng Mai

9001:2015

 

 

x

 

Tổng cộng

 

43

10

60

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1410/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1410/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453271