• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Tải về Quyết định 1411/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

mỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 193/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 (mười lăm) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 15 thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực tôn giáo

1

Đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước

 

2

Đăng ký công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

3

Đăng ký thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

4

Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

5

Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi tỉnh

 

6

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

 

7

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

 

8

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự

 

9

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

 

10

Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo

 

11

Đăng ký sửa đổi hiến chương, điều lệ của tôn giáo

 

12

Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

13

Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

 

14

Đăng ký việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài

 

15

Đăng ký hoạt động tôn giáo

 

 

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1. Thủ tục: Đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, nguồn gốc lịch sử của lễ hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung lễ hội.

+ Danh sách ban tổ chức lễ hội.

- Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B3 (đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B3: Giấy đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi:(2)..................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):...........................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:……………….. tên gọi khác…………… năm sinh......................................

Giấy CMND số:………… ngày cấp:..………. nơi cấp:................................................

Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:

Tên lễ hội:...................................................................................................................

Nguồn gốc lịch sử(3):...................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Phạm vi tổ chức:.........................................................................................................

Nội dung lễ hội:...........................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Thời gian tổ chức:.......................................................................................................

Địa điểm tổ chức:........................................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: Chương trình lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

----------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra lễ hội.

(3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

 

2. Thủ tục: Đăng ký công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có), họ và tên người đại diện tổ chức, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, cơ cấu tổ chức, trụ sở chính của tổ chức.

+ Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo.

+ Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

+ Hiến chương, điều lệ của tổ chức.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B6 (đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có sinh hoạt tôn giáo ổn định từ hai mươi năm trở lên kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo, không vi phạm các quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Điều 15, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Là tổ chức của những người có cùng niềm tin; có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và hoạt động gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật.

- Không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Tên gọi của tổ chức không trùng với tên các tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tên các danh nhân, anh hùng dân tộc.

- Có địa điểm hợp pháp để hoạt động tôn giáo.

- Có người đại diện là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B6: Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi:(2) ....................................................................................................................

Tên tổ chức (chữ in hoa):..............................................................................................

Tên tôn giáo:..................................................................................................................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức:(3)................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.....................................................................................

Trụ sở chính:.................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:……………… tên gọi khác…………… năm sinh............................................

Giấy CMND số:…………….. ngày cấp:………… nơi cấp:..............................................

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:.../… ngày cấp: …/…/...

Cơ quan cấp:..................................................................................................................

Số lượng tín đồ:..............................................................................................................

Phạm vi hoạt động:.........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:..............................................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: Báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức./.

 

 

TM. TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

-----------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố thuộc tỉnh).

(3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

 

3. Thủ tục: Đăng ký thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc nêu rõ những nội dung sau:

+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Lý do thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập; số lượng tín đồ trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

+ Phạm vi hoạt động tôn giáo.

+ Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu B7 (đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

- Mẫu B8 (đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.

+ Tổ chức thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.

+ Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B7: Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi:(2) ...................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………...

Đề nghị được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:......................................................

…………….………………………………………………………………

Lý do thành lập:............................................................................................................

Phạm vi hoạt động tôn giáo:.........................................................................................

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:...........................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...…………………..

…………….………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập./.

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

---------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Mẫu B: Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ…(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi:(3) ...............................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:......

Trụ sở:.........................................................................................................................

Đề nghị được…(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi(2)................................................................

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi(2):..................................................................

Lý do(2):........................................................................................................................

Phạm vi hoạt động tôn giáo:........................................................................................

Số lượng tín đồ trước khi(2).........................................................................................

Số lượng tín đồ sau khi(2) ...........................................................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi(2):.............................................................

Kèm theo đề nghị gồm: Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc./.

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

----------------------------------

(1) Địa danh nơi đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất.

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

4. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp đăng ký sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B9 (đăng ký hội đoàn tôn giáo) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B9: Đăng ký hội đoàn tôn giáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi:(2)..................................................................................................................

Tổ chức tôn giáo:.......................................................................................................

Trụ sở chính:.............................................................................................................

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ in hoa):.........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Mục đích hoạt động:...................................................................................................

....................................................................................................................................

Cơ cấu tổ chức và quản lý:.........................................................................................

....................................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn:

Họ và tên: …………… tên gọi khác……………… năm sinh.......................................................................

Giấy CMND số:…………. ngày cấp:………...…. nơi cấp:............................................

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo (nếu có):................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ)./.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

---------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

5. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi tỉnh

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

+ Danh sách tu sĩ.

+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

+ Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp đăng ký sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B10 (đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B10: Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐĂNG KÝ DÒNG TU(2)

Kính gửi:(3)...................................................................................................................

Tổ chức tôn giáo:........................................................................................................

Trụ sở chính:..............................................................................................................

Đăng ký dòng tu……..(2):

Tên dòng tu(2):.............................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:......................................................................................................

Hệ thống tổ chức:........................................................................................................

Trụ sở hoặc nơi làm việc:............................................................................................

Người đứng đầu dòng tu, tu viện:

Họ và tên:……….............. tên gọi khác…....……... năm sinh......................................

Giấy CMND số:……………. ngày cấp:……….. nơi cấp...............................................

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):.........................................................................

Kèm theo bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc có xác nhận của UBND cấp xã  nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động./.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

 

-----------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện).

 

6. Thủ tục: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, lý do mở lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B15 (đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B15: Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi:(2) ...................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:...................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...................................................................................

Trụ sở chính:...............................................................................................................

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo với nội dung sau:

Tên lớp:.......................................................................................................................

Địa điểm tổ chức:........................................................................................................

Lý do mở lớp:..............................................................................................................

Thời gian học:.............................................................................................................

Nội dung học:..............................................................................................................

Thành phần tham dự:.................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật)./.

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

----------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mở lớp.

 

7. Thủ tục: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức tôn giáo thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử hoặc chức sắc, nhà tu hành, tín đồ sau khi hoàn thành khóa đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài, nếu được tổ chức tôn giáo ở nước ngoài phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, khi về Việt Nam hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động của người được đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B16 (đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức tôn giáo thực hiện phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có trách nhiệm gửi bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó cư trú và hoạt động tôn giáo trừ các chức danh gồm: Thành viên hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B16: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ

Kính gửi:(2)..................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:.................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................

Trụ sở chính:.............................................................................................................

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Phạm vi phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm bản đăng ký gồm: Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký./.

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

---------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định).

 

8. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự.

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến.

+ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

9. Thủ tục: Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký  hàng năm.

Trình tự thực hiện:

- Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm mà không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 18 và 25, Pháp lệnh tín ngưỡng có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động và các điều kiện đảm bảo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B22 (đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B22: Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi:(2) ..................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:........................................................................................

Trụ sở chính:...............................................................................................................

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký với nội dung sau:  

Tên hoạt động tôn giáo:...............................................................................................

Nội dung hoạt động:.....................................................................................................

Người tổ chức:.............................................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:.....................................................................................................

Thời gian:....................................................................................................................

Địa điểm:......................................................................................................................

Dự kiến số lượng người tham dự:...............................................................................

Các điều kiện đảm bảo................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

--------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

10. Thủ tục: Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo

Trình tự thực hiện:

- Việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không là hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở hoặc không là hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo của tổ chức tôn giáo thì tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ họ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian tổ chức, địa điểm hội nghị, đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.

+ Dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B25 (đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B25: Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

Kính gửi:(2)....................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo:...................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:............................................................................................. năm sinh.........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có).....................................................................................

Chức vụ, phẩm trật:......................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

Lý do tổ chức:...............................................................................................................

Nội dung hội nghị, đại hội:............................................................................................

Thời gian tổ chức:........................................................................................................

Địa điểm tổ chức:..........................................................................................................

Dự kiến thành phần tham dự:.......................................................................................

Số lượng người tham dự:.............................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có)./.

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

---------------------------------

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28, Nghị định; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29, Nghị định.

 

11. Thủ tục: Đăng ký sửa đổi hiến chương, điều lệ của tôn giáo

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điều lệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

12. Thủ tục: Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự thực hiện:

- Việc tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác; tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B27 (đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B27: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi:(2).....................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:...................................................................................... năm sinh…..……....

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)......................................................................................

Chức vụ, phẩm trật: ......................................................................................................

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộc lễ:...................................................................................................................

Nội dung:.......................................................................................................................

Thời gian tổ chức:.........................................................................................................

Địa điểm tổ chức:..........................................................................................................

Người chủ trì:................................................................................................................

Quy mô:........................................................................................................................

Thành phần:.................................................................................................................

Kèm theo đề nghị gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ./.

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

-------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

 

13. Thủ tục: Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận sẽ nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phúc đáp (trả lời bằng văn bản).

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B30 (Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B30: Thông báo về việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Kính gửi:(2)...................................................................................................................

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:....................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên.....................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:...................................................................................................

Phạm vi tổ chức quyên góp:.......................................................................................

Cách thức quyên góp:.................................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp:..................................................................................

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:.....................................................

..................................................................................................................................... ..

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

----------------------------------

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã).

 

14. Thủ tục: Đăng ký việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt.

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.

+ Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

15. Thủ tục: Đăng ký hoạt động tôn giáo.

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho tổ chức, cá nhân, 01 bản lưu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

+ Công chức trả kết quả, người nhận kết quả không phải nộp lệ phí.

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn. Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

* Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần; buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính.

+ Giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

+ Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận.

+ Số lượng người tin theo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp đăng ký sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu B5 (đăng ký hoạt động tôn giáo) ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 01/2013/TT-BNV .

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B5: Đăng ký hoạt động tôn giáo

(Ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…… (1), ngày…… tháng…… năm……

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi:(2)......................................................................................................................

Tên tổ chức:(3)................................................................................................................

Tên tôn giáo:..................................................................................................................

Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung như sau:

Người đại diện:

Họ và tên:………………. tên gọi khác……................ năm sinh......................................

Giấy CMND số:……………... ngày cấp:………… nơi cấp:.............................................

Nơi cư trú:.......................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành:...................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích:...........................................................................................................

Phạm vi hoạt động:.........................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................................

Số lượng người tin theo:.................................................................................................

Dự kiến nơi đặt trụ sở chính:..........................................................................................

Kèm theo văn bản gồm: Giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú  xác nhận (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số giấy CMND, địa chỉ)./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

---------------------------------

(1)  Địa danh nơi đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Sở Nội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố thuộc tỉnh).

(3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1411/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 28/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1411/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206152