• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

Quyết định 142/QĐ-BTP năm 2016 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp

Tải về Quyết định 142/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/01/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 142/QĐ-BTP về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp.

Nội dung Quy chế này quy định nội dung, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nhiệm vụ của Văn thư cơ quan

+ Tiếp nhận, phân loại, đăng ký văn bản đến

- Tiếp nhận, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin của văn bản đến cơ quan Bộ vào Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành và hồ sơ lưu trữ trước khi chuyển giao cho Văn thư đơn vị;

- Đối với văn bản đến gửi tên riêng các phòng, ban, cá nhân của các đơn vị, tổ chức thì cập nhật thông tin vào Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành và hồ sơ lưu trữ trước khi chuyển giao cho Văn thư đơn vị.

+ Trình Chánh Văn phòng Bộ văn bản đến gửi Lãnh đạo Bộ giải quyết.

+ Theo dõi tiến độ giải quyết văn bản đến.

+ Kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày, thẩm quyền ký văn bản trước khi phát hành.

+ In, chuyển bản điện tử đã được ký số, phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi của Bộ theo đường công văn và thông tin điện tử. Văn bản đi của Bộ chỉ được phát hành sau khi Văn thư cơ quan nhận được bản điện tử đính kèm và cập nhập đầy đủ thông tin vào Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành và hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Nhiệm vụ của Lưu trữ cơ quan

+ Thu thập, phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và tổ chức sử dụng, quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan; tổ chức hủy tài liệu hết giá trị thuộc nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ của cơ quan, lựa chọn tài liệu có giá trị để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử.

+ Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp vào Lưu trữ cơ quan và lập “Mục lục hồ sơ, tài liệu” theo quy định.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác lưu trữ.

+ Giao nộp hồ sơ lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu của cơ quan Bộ vào Lưu trữ lịch sử.

+ Báo cáo thống kê tổng hợp về công tác lưu trữ gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành

+ Đối với văn bản do Lãnh đạo Bộ ký ban hành

Thủ trưởng đơn vị, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung, thể thức văn bản và ký nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

+ Đối với văn bản do Lãnh đạo đơn vị, tổ chức ký ban hành

Trưởng các phòng, ban chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung, thể thức văn bản và ký nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trìnhLãnh đạo đơn vị, tổ chức ký ban hành.

+ Người đứng đầu đơn vị, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản xác định độ mật, độ khẩn trình người có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2016, thay thế Quyết định số 2376/QĐ-BTP.

Từ khóa: Quyết định 142/QĐ-BTP

5.428

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301807