• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của tỉnh Bắc Giang năm 2014

Tải về Quyết định 1425/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" CỦA TỈNH BẮC GIANG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Công văn số 2467/BNN-TCTL ngày 24/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-NN-ĐĐ ngày 15/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 218/TTr-SKHĐT ngày 04/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của tỉnh Bắc Giang năm 2014 như sau:

1. Nội dung kế hoạch

a) Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức 2 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai.

- Tổ chức 3 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai.

- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai:

- Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư ở 10 huyện, thành phố.

- Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích,…

- Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 2.110.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười triệu đồng).

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

- Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

4. Các nội dung khác: Theo Tờ trình số 218/TTr-SKH ngày 04/9/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Có biểu Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KT, KTN, MT;
+ Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG" VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2014, TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Kinh phí thực hiện

Tổng số

Trong đó:

NS tỉnh

NSTW

1

Nâng cao năng lực về Quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLRRTT dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền cấp huyện, xã

 

 

960

210

750

1.1

Tổ chức 02 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai.

BCH PCLB - TKCN tỉnh

UBND cấp huyện

200

50

150

1.2

Tổ chức 03 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai.

BCH PCLB - TKCN cấp huyện

BCH PCLB - TKCN tỉnh

160

60

100

1.3

Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh

BCH PCLB - TKCN cấp huyện

BCH PCLB - TKCN tỉnh

600

100

500

2

Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai

 

 

1.150

250

900

2.1

Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động

BCH PCLB - TKCN tỉnh

Các sở, UBND cấp huyện

250

50

200

2.2

Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai.

BCH PCLB - TKCN tỉnh

Các sở, UBND cấp huyện

250

 

250

2.3

Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư 10 huyện, thành phố

BCH PCLB - TKCN cấp huyện

BCH PCLB - TKCN tỉnh

300

100

200

2.4

Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thành, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích…

BCH PCLB - TKCN cấp huyện

Sở TTTT, báo, đài PTTH tỉnh

300

100

200

2.5

Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

BCH PCLB - TKCN tỉnh

Các sở, UBND cấp huyện

50

 

50

 

Tổng kinh phí

 

 

2.110

460

1.650

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1425/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1425/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207339